Bună, noi folosim cookie-uri în scopuri statistice, pentru analiza traficului de pe site, pentru analize de marketing și pentru îmbunătățirea experienței vizitatorului pe site.

Mai multe informații

Regulament campanie promoțională „Câștigă o sacoșă cu legumele Bonduelle!”

Perioada campaniei: 22 Noiembrie 2021 - 31 Decembrie 2021

  

Prezentul regulament stabilește condițiile și oferă informații cu privire la desfășurarea campaniei cu premii organizată în magazinele participante din Anexa 1, de către Bonduelle Central Europe Kft – reprezentanță România.

  
SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

1.1. Organizatorul campaniei promoționale „Castiga o sacoșă cu legumele Bonduelle!” (denumită în continuare „Campania”) este Societatea BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT., cu sediul social in Ungaria, 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 25, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. HU10766299 (EU VAT Reg. Numb.), cod fiscal 10766299-2-44, reprezentata prin Ferenc Kisvari, in calitate de Director, având reprezentanţǎ în România - BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT Reprezentanta, cu sediul in Bulevardul Corneliu Coposu, nr 6-8, etaj 9, Unirii View, sector 3, 030606, București, CUI 23450730, Autorizatie de Functionare 1515/12/2018 (numită în continuare "Organizatorul").

1.2. Regulamentul este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România, în format electronic, prin accesarea website-ului www.bonduelle.ro și va fi disponibil, în mod gratuit, oricărei persoane, de luni până vineri, exclusiv sărbătorile legale, pe întreaga durată a Campaniei, în magazinele participante la Campanie. De asemenea, Regulamentul va fi pus la dispoziție oricărei persoane interesate, în urma unei solicitări scrise trimise la adresa Organizatorului din Bulevardul Corneliu Coposu, nr 6-8, etaj 9, Unirii View, sector 3, 030606, București, România sau la adresa e-mail [email protected]. Totodatǎ, informații detaliate privind organizarea Campaniei pot fi solicitate telefonic, la linia telefonică 021 318 40 70 (tarif normal) de luni până vineri, între orele 9:00 – 17:00 (cu excepția zilelor libere legale și sărbătorilor legale).

1.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba unilateral prezentul Regulament urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare de la data publicării actelor adiționale ce conțin aceste modificări. Orice modificări ulterioare vor fi afișate pe website-ul www.bonduelle.ro si vor putea fi puse la dispozitia oricarei persoane interesate, in oricare dintre modalitatile prevazute la art. 1.2.

1.4. Campania se va derula în conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toți participanții. La Campanie poate participa orice persoană fizică cu varstă minima de 18 ani, cu domiciliul în România, prin modalitatea de înscriere în condiţiile şi în perioada stabilită prin prezentul Regulament, cu excepţia angajaţilor Organizatorului şi ai celorlaltor societăţi implicate în mod direct în organizarea şi desfăşurarea Promoţiei (inclusiv ai Reprezentanţilor şi Împuterniciţilor Organizatorului), a soţilor şi a rudelor de gradul întâi ale acestora. În cazul în care câștigătorul/câștigătoarea unuia din premii este o persoană fizică lipsită de capacitate de exercițiu, aceasta este îndreptățită să intre în posesia premiului prin intermediul curatorului său legal, care va semna în numele câștigătorului o declarație prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură legate de premiul respectiv.

  

SECȚIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL:  

2.1. Prezenta campanie se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordonantei guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și a serviciilor de piață, așa cum a fost ulterior modificată.

 
SECȚIUNEA 3. ARIA DE DESFĂȘURARE:

3.1. Campania este organizată și se desfășoară în România, în perioada 22 Noiembrie - 31 Decembrie 2021, numai în locațiile participante de tip Traditional Trade (Magazine Tradiționale), așa cum sunt acestea menționate în Anexa 1 în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

3.2. Locațiile participante la prezenta campanie promoțională se regasesc in lista detaliată menționată în Anexa 1 la prezentul Regulament.


SECȚIUNEA 4. PRODUSE PARTICIPANTE

4.1. La această Campanie Promoțională participă produsele congelate marca Bonduelle, comercializate în magazinele participante, detaliate în Anexa 2 a regulamentului (denumite în continuare „Produsele Participante”).

4.2. După data încheierii campaniei promoţionale, produsele promoţionale (menţionate în anexa 2) îşi pierd această calitate, Organizatorii nemaiavând nicio responsabilitate şi nemaiasumându-şi nicio obligaţie în legatură cu nicio circumstanţă care ar putea eventual conduce la concluzia actualităţii ori continuării campaniei promoţionale.

 
SECȚIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. Campania este deschisă participării tuturor persoanelor fizice, cu capacitate deplină de exercițiu, cu domiciliul/reședința în România, cu vârsta de 18 ani (Împliniți până la data începerii Campaniei), care achiziționează din Locațiile participante produse participante la Campanie, în Perioada Campaniei, conform Anexei 1 la prezentul Regulament și care respectă termenii și condițiile prezentului Regulament (denumite în continuare "Participanți").

5.2. La prezenta Campanie nu au dreptul să participe angajații Organizatorului și ai locațiilor participante la campanie, precum și rudele de gradul I (copii și părinți) și afinii (soțul /soția) celor menționati mai sus.

5.3. Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor menţionate mai jos. Acesta este disponibil gratuit în perioada Campaniei pe website-ul www.bonduelle.ro.

5.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din campanie în orice moment și fără nicio notificare prealabilă, orice concurent suspect de fraudare a campaniei.

 
SECȚIUNEA 6. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE

6.1. Campania se va desfăşura pe întreg teritoriul României, în perioada 22 Noiembrie- 31 Decembrie 2021, în rețelele de magazine de tip Traditional Trade (Magazine Tradiționale), denumite în continuare ”Magazinele Participante”, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament și conform Anexei 1, parte integranta Regulament.

6.2. Magazinele participante și datele exacte ale desfășurării campaniei sunt prezentate în Anexa 1, atașată acestui Regulament.

 
SECȚIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

7.1. Participanții trebuie să achiziționeze minim 2 Produse participante in campanie, din care obligatoriu un produs Bonduelle din Gama Cereali (Amestec de legume cu cereale, Cereali cu dovleac și hrișcă, 400g sau Amestec de legume cu cereale, Cereali cu fasole verde și orz, 400g) și primesc cadou, la casa de marcat, o sacoșă de bumbac.

7.2. Consumatorii care achiziționează Produsele participante prevăzute în Anexa 2 a regulamentului.  din locațiile prevăzute în Anexa 1, conform mentiunii de mai sus, 7.1., in perioada campaniei 22 Noiembrie - 31 Decembrie 2021, se pot adresa casierilor și pot primi la casele de marcat sacoșa de bumbac, în limita stocului disponibil în locaţiile participante la campanie şi în limita stocului general de premii acordate, conform celor indicate la art. 7.5.

7.3. Bonul fiscal trebuie să fie emis în Perioada Campaniei, să ateste achiziționarea de Produse participante conform Regulamentului Oficial şi să nu aibă înscrisă nicio menţiune legată de acordarea anterioară, pe baza sa, a vreunui premiu în cadrul acestei Campanii.

7.4. Premiul se va ridica pe loc de la casa de marcat din magazin, în condițiile precizate la articolul 7.5 din prezentul Regulament.

7.5. Casierul va trasa un „x” pe fiecare bon fiscal în baza căruia au fost deja acordate premiile, pentru a împiedica utilizarea de mai multe ori a aceluiași bon. În acest sens, la fiecare achiziție de 2 produse Bonduelle – Produse Participante, se va acorda o sacoșă de bumbac. Organizatorul pune la dispoziţia Participanţilor un număr de 2640 de mascote. În situația în care pe același bon fiscal se regăsesc Produse Participante în multiplu de 2, participantul are dreptul să primească numărul aferent de mascote, câte unul pentru fiecare 2 Produse Participante înscrise pe bonul fiscal, conform Regulamentului, insa nu mai mult de 5 premii. Premiile vor fi acordate celor care îndeplinesc condițiile de atribuire, pe loc, în limita stocului disponibil din magazinele participante, la momentul respectiv.

7.6. Participantul nu poate returna premiul după recepționarea acestuia.

7.7. Câştigătorii pot solicita acordarea premiilor doar în cadrul intervalului de desfăşurare a Campaniei, respectiv, de Luni până Duminică (Luni, Marți, Miercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă, Duminică), în intervalul menționat la secțiunea 6, articolul 6.1 și în concordanță cu orarul magazinelor participante.

 
SECȚIUNEA 8. PREMIILE ACORDATE

8.1. Premiile oferite constau în: 1200 sacoșe de bumbac  în valoare unitară de 0.6068 euro + TVA (respectiv 3.00 RON fără TVA,  la curs valutar BNR din 9 noiembrie 2021, 1 EUR = 4.9482 RON).

8.2. Valoarea comercială totală a premiilor acordate în cadrul Campaniei este de aproximativ 3,603.08 RON fără TVA. 

8.3. Premiile vor fi acordate celor care îndeplinesc condițiile de atribuire, pe loc, la casele de marcat, în limita stocului disponibil.

8.4. Câștigătorii nu au posibilitatea și nici dreptul de a cere modificarea parametrilor premiilor. Câștigătorii promoției sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite și nu pot ceda drepturile asupra premiilor câștigate unor alte persoane.

8.5. În cazul în care câștigătorul unuia din premii este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, aceasta este îndreptățită să intre în posesia premiului numai prin intermediul părintelui sau al tutorelui, incluzând semnarea de către părinte sau tutore a unei declarații, dacă este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plată oricăror daune sau pretenții de orice natură, legate de premiul și de participarea persoanei respective la această campanie.

8.6. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte bunuri/servicii, iar dreptul asupra premiului nu poate fi transferat unei alte persoane. În cazul refuzului vreunui potențial câștigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui câștigător însemnând că respectivul câștigător nu dorește să intre în posesia premiului), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. În cazul în care după finalizarea promoției rămân premii neacordate, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu le mai atribui. Premiile sunt proprietatea exclusivă a Organizatorului, acesta fiind singurul care are dreptul de a decide modul de utilizare a Premiilor rămase nedistribuite la finalul Campaniei.

8.7. Dacă Organizatorul nu decide în mod expres altfel, premiul nu poate fi înlocuit cu contravaloarea în bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu.

8.8. Participarea la Campanie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

8.9. Toate premiile neacordate, indiferent de motiv, vor rămâne în proprietatea Organizatorului putând fi folosite în campaniile următoare.

 
SECȚIUNEA 9. TAXE ȘI IMPOZITE

9.1. Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze către bugetul de stat orice sumǎ cu titlu de impozit datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu Codul Fiscal, cu completările şi modificările ulterioare. Participanţii la Campanie nu vor suporta niciun alt cost suplimentar în afara celor de achiziţionare a Produselor participante.

 
SECȚIUNEA 10. ÎNCETAREA CAMPANIEI

10.1. Prezenta Campanie poate înceta în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie sau prin decizia Organizatorului.

10.2. Pentru scopul acestui Regulament, Forță Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedica sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform prevederilor art. 1351 şi altele C.civ.

10.3. Organizatorul, dacă invocă forță majoră, este obligat să comunice participanților la campanie pe website-ul www.bonduelle.ro în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră, existența acestuia.

 
SECȚIUNEA 11. RESPONSABILITATE

11.1. Toţi câştigătorii sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală şi exclusivă a participanţilor şi eventualilor câştigători. Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor, sau după termenul de revendicare a premiilor prevăzut în prezentul Regulament Oficial.

11.2. Organizatorul Campaniei nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele daune produse ulterior intrării de către câştigători în posesia Premiului. Organizatorul nu va fi responsabil pentru modul de întrebuinţare a premiului de către câştigător şi nici pentru vreun prejudiciu cauzat de acesta.

11.3. Prin participarea la Campanie, participantul declară pe propria răspundere că a luat cunoștință, și este de acord cu, următoarele:

a. Participantul este singur răspunzător orice declarație neconformă cu realitatea;

b. Participantul este conștient de condițiile normale de utilizare a premiilor și poate face uz de acestea fără a constitui o amenințare la adresa sănătății și integrității sale corporale, și ameninţare la adresa sănătăţii şi integrității sale corporale, și/sau a celor din jur.

11.4. Organizatorul și societățile comerciale implicate în Campanie:

c. nu sunt răspunzătoare pentru calitatea premiilor oferite în cadrul acestei Campanii și nu acordă termen de garanție de utilizare pentru acestea;

d. nu sunt răspunzătoare pentru deteriorarea, dispariția sau sustragerea premiilor după momentul preluării lor de către câștigător;

e. sunt exonerate de către câștigători, acordul de voință al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către câștigători în legătura cu premiile, ulterior momentului preluării acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzând dar fără a se limita la, vătămări corporale și/sau vătămări ale sănătății, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniilor;

f. nu sunt răspunzătoare de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către câștigători unor terți în legătura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;

g. își rezervă dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui în cazul în care câștigătorul nu se prezintă în vederea înmânării premiului (câștigătorul nu a ridicat premiul, conform secțiunii 6).


SECȚIUNEA 12. PROTECȚIA ȘI PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

12.1. În această campanie nu se colectează date cu caracter personal, cu exceptia situatiei prevazute la art. 8.5. din prezentul regulament

12.2. In situatia prevazuta la art. 8.5, Organizatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la prezenta Campanie in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (in continuare “RGPD”), precum si ale Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a RGPD. Prin completarea declaratiei, tutorele sau curatorul isi exprima acordul expres si neechivoc de a participa la Campanie si intelege ca, in acest scop, datele lor personale vor fi prelucrate de Organizator, precum si faptul ca dispune de toate drepturile prevazute de Regulamentul RGDP. Datele cu caracter personal colectate vor fi stocate atat pe durata desfasurarii Campaniei, cat si ulterior incheierii acesteia pe perioada necesara pastrarii datelor conform prevederilor legale in vigoare, daca va fi necesar.

12.3. Tutorele sau curatorul are dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa Organizatorului la adresa din Bulevardul Corneliu Coposu, nr 6-8, etaj 9, Unirii View, sector 3, 030606, Bucuresti, România, modificarea, stergerea sau actualizarea datelor personale, precum si de a isi exercita orice alt drept ce vizeaza prelucrarea datelor lor cu caracter personal in conditiile stabilite de prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, respectiv ale RGPD si ale Legii nr. 190/2018. In acest sens, Organizatorul se obliga sa respecte toate prevederile RGPD, privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Campaniei, cat si ulterior incheierii acesteia pe durata stocarii conform prevederilor legale in vigoare.

 
SECTIUNEA 13. LITIGII

13.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator și Participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, parțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române de la sediul Organizatorului.

 
SECTIUNEA 14. LIMITAREA RĂSPUNDERII

14.1. Organizatorul nu va purta nicio răspundere derivând din vreo neînțelegere și nu va putea fi implicat în litigiile legate de proprietatea asupra bonurilor de casă la Campania Promoțională. Litigiile privind dreptul de proprietate asupra acestora nu vor putea influența modul de acordare a premiilor conform prezentului Regulament. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. În cazul unor erori de tipar sau alte erori si pentru ambalaje de altă natură, BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT este exonerat de orice răspundere. Organizatorul acestei Campanii nu își asumă răspunderea pentru bonurile necorespunzătoare (deteriorate, falsificate, pierdute, înstrăinate, ilizibile) sau care nu se supun condițiilor prezentului Regulament Oficial și nici nu va acorda/înmâna premiile pe baza unor astfel bonuri.


 

Organizator,

BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT

ANEXA 1. MAGAZINE PARTICIPANTE ȘI DATELE DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI

 

Perioada de desfășurare a campaniei promoționale . Premiile se vor împǎrţi între aceste magazine de cǎtre Organizator, în funcţie de stocul existent şi de decizia unilateralǎ a acestuia „Castiga o sacoșă cu legumele Bonduelle!” este 22 Noiembrie – 31 Decembrie 2021. Magazinele participante la promoție sunt:

 

Nr. Crt.

JUDET

CANAL

MAGAZIN

1

MURES

rețea magazine

PALAS

2

CLUJ

magazin

Nevan

3

Satu Mare

magazin

Magic Diamant

4

Satu Mare

magazin

DG Sarcom

5

Satu Mare

magazin

Vidiawine

6

ALBA

magazin

DORIDO

 
 

ANEXA 2. PRODUSE PARTICIPANTE

 

Produsele participante în campania promoțională „Castiga o sacoșă cu legumele Bonduelle!”, desfășurată în perioada 22 Noiembrie 2021 – 31 Decembrie 2021 sunt:

 

Brand

Categorie

Produs

1.

BONDUELLE

Legume congelate

Spanac frunză cu frunză, 750g

2.

BONDUELLE

Legume congelate

Amestec de legume pentru supă cremă de conopidă, 400g

3.

BONDUELLE

Legume congelate

Amestec de legume pentru supă cremă de dovleac, 400g

4.

BONDUELLE

Legume congelate

Amestec de legume pentru supă cremă de legume verzi, 400g

5.

BONDUELLE

Legume congelate

Mazăre verde boabe dulce VAPEUR, 400g

6.

BONDUELLE

Legume congelate

Fasole verde fină, păstăi rotunde, tăiate VAPEUR, 400g

7.

BONDUELLE

Legume congelate

Fasole verde foarte fină, păstăi rotunde, întregi, VAPEUR, 400g

8.

BONDUELLE

Legume congelate

Fasole galbenă foarte fină, păstăi rotunde, tăiate, VAPEUR, 400g

9.

BONDUELLE

Legume congelate

Broccoli VAPEUR, 400g

10.

BONDUELLE

Legume congelate

Amestec de legume Royal Mix VAPEUR, 400g

11.

BONDUELLE

Legume congelate

Amestec de legume Mexican Mix VAPEUR, 400g

12.

BONDUELLE

Legume congelate

Amestec de legume Spring Mix VAPEUR, 400g

  13.

BONDUELLE

Legume congelate

Amestesc de legume Duet Mix, VAPEUR, 400g

14.

BONDUELLE

Legume congelate

Amestec de legume China Mix, 400g

15.

BONDUELLE

Legume congelate

Amestec de legume cu orez Hawai Mix, 400g

16.

BONDUELLE

Legume congelate

Amestec de legume cu orez Mexico Mix, 400g

17.

BONDUELLE

Legume congelate

Amestec de legume pentru tigaie cu Dovlecel, Summer Stir-Fry, 400g

18.

BONDUELLE

Legume congelate

Amestec de legume pentru tigaie cu Dovlecel, Country Stir-Fry, 400g

19.

BONDUELLE

Legume congelate

Amestec de legume cu cereale, Cereali cu dovleac și hrișcă, 400g

20.

BONDUELLE

Legume congelate

Amestec de legume cu cereale, Cereali cu fasole verde și orz, 400g

21.

BONDUELLE

Legume congelate

Morcovi tineri extra-fini, 400g

22.

BONDUELLE

Legume congelate

Fasole verde păstăi rotunde, întregi, foarte fine, 1000g 

23.

BONDUELLE

Legume congelate

Porumb Congelat Dulce Boabe, 400g

24.

BONDUELLE

Legume congelate

Spanac frunze întregi, 400g

25.

BONDUELLE

Legume congelate

Spanac tocat, 400g

26.

BONDUELLE

Legume congelate

Amestec de legume „4 anotimpuri”, 400g

27.

BONDUELLE

Legume congelate

Amestec de legume Minestrone Mix, 400g

28.

BONDUELLE

Legume congelate

Amestec de legume pentru salată franțuzească, 400g

29.

BONDUELLE

Legume congelate

Amestec de legume de primăvară pentru supă cu cartofi, 400g

30.

BONDUELLE

Legume congelate

Amestec de legume pentru supă cu broccoli, 400g

31.

BONDUELLE

Legume congelate

Amestec de legume Mediteraneean, Ready meal stir fry, 400g

32.

BONDUELLE

Legume congelate

Amestec de legume Rustic, Ready meal stir fry, 400g

33.

BONDUELLE

Legume congelate

Amestec de legume Provensal, Ready meal stir fry, 400g

 

Act Adițional Nr.1 la regulamentul oficial al campaniei promoționale 

„Castiga o sacoșă cu legumele Bonduelle!”

din perioada  22 Noiembrie 2021 – 31 Decembrie 2021

 

Societatea BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT., cu sediul social in Ungaria, 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 25, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. HU10766299 (EU VAT Reg. Numb.), cod fiscal 10766299-2-44, reprezentata prin Ferenc Kisvari, in calitate de Director, având reprezentanţǎ în România - BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT Reprezentanta, cu sediul in Bulevardul Corneliu Coposu, nr 6-8, etaj 9, Unirii View, sector 3, 030606, București, CUI 23450730, Autorizatie de Functionare 1515/12/2018 (numită în continuare "Organizatorul"), în calitate de Organizator al campaniei promotionale „Castiga o sacoșă cu legumele Bonduelle!”, în conformitate cu prevederile Art. 1, pct. 1.1. din regulamentul promoției, a hotărât următoarele:

Prin prezentul act aditional se modifică perioada campaniei promoţionale „Castiga o sacoșă cu legumele Bonduelle!” pana la data de 31 Ianuarie 2022. Se modifica Sectiunea 6, art. 6.1 astfel:

6.1. Campania se va desfăşura pe întreg teritoriul României, în perioada 20 Octombrie - 31 Ianuarie 2022, în rețelele de magazine de tip Traditional Trade (Magazine Tradiționale), denumite în continuare ”Magazinele Participante”, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament și conform Anexei 1, parte integranta Regulament.Prezentul Act Aditional intra in vigoare de la data de 29 Decembrie 2021. Restul articolelor din regulamentul  campaniei promoţionale „Castiga o sacoșă cu legumele Bonduelle!” rămân neschimbate.Organizator,

BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT


Regulament campanie promoțională „Câștigă o sacoșă cu legumele Bonduelle!”

Perioada campaniei: 22 Noiembrie 2021 - 31 Decembrie 2021

  

Prezentul regulament stabilește condițiile și oferă informații cu privire la desfășurarea campaniei cu premii organizată în magazinele participante din Anexa 1, de către Bonduelle Central Europe Kft – reprezentanță România.

  
SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

1.1. Organizatorul campaniei promoționale „Castiga o sacoșă cu legumele Bonduelle!” (denumită în continuare „Campania”) este Societatea BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT., cu sediul social in Ungaria, 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 25, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. HU10766299 (EU VAT Reg. Numb.), cod fiscal 10766299-2-44, reprezentata prin Ferenc Kisvari, in calitate de Director, având reprezentanţǎ în România - BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT Reprezentanta, cu sediul in Bulevardul Corneliu Coposu, nr 6-8, etaj 9, Unirii View, sector 3, 030606, București, CUI 23450730, Autorizatie de Functionare 1515/12/2018 (numită în continuare "Organizatorul").

1.2. Regulamentul este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România, în format electronic, prin accesarea website-ului www.bonduelle.ro și va fi disponibil, în mod gratuit, oricărei persoane, de luni până vineri, exclusiv sărbătorile legale, pe întreaga durată a Campaniei, în magazinele participante la Campanie. De asemenea, Regulamentul va fi pus la dispoziție oricărei persoane interesate, în urma unei solicitări scrise trimise la adresa Organizatorului din Bulevardul Corneliu Coposu, nr 6-8, etaj 9, Unirii View, sector 3, 030606, București, România sau la adresa e-mail [email protected]. Totodatǎ, informații detaliate privind organizarea Campaniei pot fi solicitate telefonic, la linia telefonică 021 318 40 70 (tarif normal) de luni până vineri, între orele 9:00 – 17:00 (cu excepția zilelor libere legale și sărbătorilor legale).

1.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba unilateral prezentul Regulament urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare de la data publicării actelor adiționale ce conțin aceste modificări. Orice modificări ulterioare vor fi afișate pe website-ul www.bonduelle.ro si vor putea fi puse la dispozitia oricarei persoane interesate, in oricare dintre modalitatile prevazute la art. 1.2.

1.4. Campania se va derula în conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toți participanții. La Campanie poate participa orice persoană fizică cu varstă minima de 18 ani, cu domiciliul în România, prin modalitatea de înscriere în condiţiile şi în perioada stabilită prin prezentul Regulament, cu excepţia angajaţilor Organizatorului şi ai celorlaltor societăţi implicate în mod direct în organizarea şi desfăşurarea Promoţiei (inclusiv ai Reprezentanţilor şi Împuterniciţilor Organizatorului), a soţilor şi a rudelor de gradul întâi ale acestora. În cazul în care câștigătorul/câștigătoarea unuia din premii este o persoană fizică lipsită de capacitate de exercițiu, aceasta este îndreptățită să intre în posesia premiului prin intermediul curatorului său legal, care va semna în numele câștigătorului o declarație prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură legate de premiul respectiv.

  

SECȚIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL:  

2.1. Prezenta campanie se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordonantei guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și a serviciilor de piață, așa cum a fost ulterior modificată.

 
SECȚIUNEA 3. ARIA DE DESFĂȘURARE:

3.1. Campania este organizată și se desfășoară în România, în perioada 22 Noiembrie - 31 Decembrie 2021, numai în locațiile participante de tip Traditional Trade (Magazine Tradiționale), așa cum sunt acestea menționate în Anexa 1 în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

3.2. Locațiile participante la prezenta campanie promoțională se regasesc in lista detaliată menționată în Anexa 1 la prezentul Regulament.


SECȚIUNEA 4. PRODUSE PARTICIPANTE

4.1. La această Campanie Promoțională participă produsele congelate marca Bonduelle, comercializate în magazinele participante, detaliate în Anexa 2 a regulamentului (denumite în continuare „Produsele Participante”).

4.2. După data încheierii campaniei promoţionale, produsele promoţionale (menţionate în anexa 2) îşi pierd această calitate, Organizatorii nemaiavând nicio responsabilitate şi nemaiasumându-şi nicio obligaţie în legatură cu nicio circumstanţă care ar putea eventual conduce la concluzia actualităţii ori continuării campaniei promoţionale.

 
SECȚIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. Campania este deschisă participării tuturor persoanelor fizice, cu capacitate deplină de exercițiu, cu domiciliul/reședința în România, cu vârsta de 18 ani (Împliniți până la data începerii Campaniei), care achiziționează din Locațiile participante produse participante la Campanie, în Perioada Campaniei, conform Anexei 1 la prezentul Regulament și care respectă termenii și condițiile prezentului Regulament (denumite în continuare "Participanți").

5.2. La prezenta Campanie nu au dreptul să participe angajații Organizatorului și ai locațiilor participante la campanie, precum și rudele de gradul I (copii și părinți) și afinii (soțul /soția) celor menționati mai sus.

5.3. Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor menţionate mai jos. Acesta este disponibil gratuit în perioada Campaniei pe website-ul www.bonduelle.ro.

5.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din campanie în orice moment și fără nicio notificare prealabilă, orice concurent suspect de fraudare a campaniei.

 
SECȚIUNEA 6. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE

6.1. Campania se va desfăşura pe întreg teritoriul României, în perioada 22 Noiembrie- 31 Decembrie 2021, în rețelele de magazine de tip Traditional Trade (Magazine Tradiționale), denumite în continuare ”Magazinele Participante”, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament și conform Anexei 1, parte integranta Regulament.

6.2. Magazinele participante și datele exacte ale desfășurării campaniei sunt prezentate în Anexa 1, atașată acestui Regulament.

 
SECȚIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

7.1. Participanții trebuie să achiziționeze minim 2 Produse participante in campanie, din care obligatoriu un produs Bonduelle din Gama Cereali (Amestec de legume cu cereale, Cereali cu dovleac și hrișcă, 400g sau Amestec de legume cu cereale, Cereali cu fasole verde și orz, 400g) și primesc cadou, la casa de marcat, o sacoșă de bumbac.

7.2. Consumatorii care achiziționează Produsele participante prevăzute în Anexa 2 a regulamentului.  din locațiile prevăzute în Anexa 1, conform mentiunii de mai sus, 7.1., in perioada campaniei 22 Noiembrie - 31 Decembrie 2021, se pot adresa casierilor și pot primi la casele de marcat sacoșa de bumbac, în limita stocului disponibil în locaţiile participante la campanie şi în limita stocului general de premii acordate, conform celor indicate la art. 7.5.

7.3. Bonul fiscal trebuie să fie emis în Perioada Campaniei, să ateste achiziționarea de Produse participante conform Regulamentului Oficial şi să nu aibă înscrisă nicio menţiune legată de acordarea anterioară, pe baza sa, a vreunui premiu în cadrul acestei Campanii.

7.4. Premiul se va ridica pe loc de la casa de marcat din magazin, în condițiile precizate la articolul 7.5 din prezentul Regulament.

7.5. Casierul va trasa un „x” pe fiecare bon fiscal în baza căruia au fost deja acordate premiile, pentru a împiedica utilizarea de mai multe ori a aceluiași bon. În acest sens, la fiecare achiziție de 2 produse Bonduelle – Produse Participante, se va acorda o sacoșă de bumbac. Organizatorul pune la dispoziţia Participanţilor un număr de 2640 de mascote. În situația în care pe același bon fiscal se regăsesc Produse Participante în multiplu de 2, participantul are dreptul să primească numărul aferent de mascote, câte unul pentru fiecare 2 Produse Participante înscrise pe bonul fiscal, conform Regulamentului, insa nu mai mult de 5 premii. Premiile vor fi acordate celor care îndeplinesc condițiile de atribuire, pe loc, în limita stocului disponibil din magazinele participante, la momentul respectiv.

7.6. Participantul nu poate returna premiul după recepționarea acestuia.

7.7. Câştigătorii pot solicita acordarea premiilor doar în cadrul intervalului de desfăşurare a Campaniei, respectiv, de Luni până Duminică (Luni, Marți, Miercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă, Duminică), în intervalul menționat la secțiunea 6, articolul 6.1 și în concordanță cu orarul magazinelor participante.

 
SECȚIUNEA 8. PREMIILE ACORDATE

8.1. Premiile oferite constau în: 1200 sacoșe de bumbac  în valoare unitară de 0.6068 euro + TVA (respectiv 3.00 RON fără TVA,  la curs valutar BNR din 9 noiembrie 2021, 1 EUR = 4.9482 RON).

8.2. Valoarea comercială totală a premiilor acordate în cadrul Campaniei este de aproximativ 3,603.08 RON fără TVA. 

8.3. Premiile vor fi acordate celor care îndeplinesc condițiile de atribuire, pe loc, la casele de marcat, în limita stocului disponibil.

8.4. Câștigătorii nu au posibilitatea și nici dreptul de a cere modificarea parametrilor premiilor. Câștigătorii promoției sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite și nu pot ceda drepturile asupra premiilor câștigate unor alte persoane.

8.5. În cazul în care câștigătorul unuia din premii este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, aceasta este îndreptățită să intre în posesia premiului numai prin intermediul părintelui sau al tutorelui, incluzând semnarea de către părinte sau tutore a unei declarații, dacă este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plată oricăror daune sau pretenții de orice natură, legate de premiul și de participarea persoanei respective la această campanie.

8.6. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte bunuri/servicii, iar dreptul asupra premiului nu poate fi transferat unei alte persoane. În cazul refuzului vreunui potențial câștigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui câștigător însemnând că respectivul câștigător nu dorește să intre în posesia premiului), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. În cazul în care după finalizarea promoției rămân premii neacordate, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu le mai atribui. Premiile sunt proprietatea exclusivă a Organizatorului, acesta fiind singurul care are dreptul de a decide modul de utilizare a Premiilor rămase nedistribuite la finalul Campaniei.

8.7. Dacă Organizatorul nu decide în mod expres altfel, premiul nu poate fi înlocuit cu contravaloarea în bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu.

8.8. Participarea la Campanie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

8.9. Toate premiile neacordate, indiferent de motiv, vor rămâne în proprietatea Organizatorului putând fi folosite în campaniile următoare.

 
SECȚIUNEA 9. TAXE ȘI IMPOZITE

9.1. Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze către bugetul de stat orice sumǎ cu titlu de impozit datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu Codul Fiscal, cu completările şi modificările ulterioare. Participanţii la Campanie nu vor suporta niciun alt cost suplimentar în afara celor de achiziţionare a Produselor participante.

 
SECȚIUNEA 10. ÎNCETAREA CAMPANIEI

10.1. Prezenta Campanie poate înceta în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie sau prin decizia Organizatorului.

10.2. Pentru scopul acestui Regulament, Forță Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedica sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform prevederilor art. 1351 şi altele C.civ.

10.3. Organizatorul, dacă invocă forță majoră, este obligat să comunice participanților la campanie pe website-ul www.bonduelle.ro în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră, existența acestuia.

 
SECȚIUNEA 11. RESPONSABILITATE

11.1. Toţi câştigătorii sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală şi exclusivă a participanţilor şi eventualilor câştigători. Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor, sau după termenul de revendicare a premiilor prevăzut în prezentul Regulament Oficial.

11.2. Organizatorul Campaniei nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele daune produse ulterior intrării de către câştigători în posesia Premiului. Organizatorul nu va fi responsabil pentru modul de întrebuinţare a premiului de către câştigător şi nici pentru vreun prejudiciu cauzat de acesta.

11.3. Prin participarea la Campanie, participantul declară pe propria răspundere că a luat cunoștință, și este de acord cu, următoarele:

a. Participantul este singur răspunzător orice declarație neconformă cu realitatea;

b. Participantul este conștient de condițiile normale de utilizare a premiilor și poate face uz de acestea fără a constitui o amenințare la adresa sănătății și integrității sale corporale, și ameninţare la adresa sănătăţii şi integrității sale corporale, și/sau a celor din jur.

11.4. Organizatorul și societățile comerciale implicate în Campanie:

c. nu sunt răspunzătoare pentru calitatea premiilor oferite în cadrul acestei Campanii și nu acordă termen de garanție de utilizare pentru acestea;

d. nu sunt răspunzătoare pentru deteriorarea, dispariția sau sustragerea premiilor după momentul preluării lor de către câștigător;

e. sunt exonerate de către câștigători, acordul de voință al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către câștigători în legătura cu premiile, ulterior momentului preluării acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzând dar fără a se limita la, vătămări corporale și/sau vătămări ale sănătății, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniilor;

f. nu sunt răspunzătoare de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către câștigători unor terți în legătura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;

g. își rezervă dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui în cazul în care câștigătorul nu se prezintă în vederea înmânării premiului (câștigătorul nu a ridicat premiul, conform secțiunii 6).


SECȚIUNEA 12. PROTECȚIA ȘI PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

12.1. În această campanie nu se colectează date cu caracter personal, cu exceptia situatiei prevazute la art. 8.5. din prezentul regulament

12.2. In situatia prevazuta la art. 8.5, Organizatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la prezenta Campanie in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (in continuare “RGPD”), precum si ale Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a RGPD. Prin completarea declaratiei, tutorele sau curatorul isi exprima acordul expres si neechivoc de a participa la Campanie si intelege ca, in acest scop, datele lor personale vor fi prelucrate de Organizator, precum si faptul ca dispune de toate drepturile prevazute de Regulamentul RGDP. Datele cu caracter personal colectate vor fi stocate atat pe durata desfasurarii Campaniei, cat si ulterior incheierii acesteia pe perioada necesara pastrarii datelor conform prevederilor legale in vigoare, daca va fi necesar.

12.3. Tutorele sau curatorul are dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa Organizatorului la adresa din Bulevardul Corneliu Coposu, nr 6-8, etaj 9, Unirii View, sector 3, 030606, Bucuresti, România, modificarea, stergerea sau actualizarea datelor personale, precum si de a isi exercita orice alt drept ce vizeaza prelucrarea datelor lor cu caracter personal in conditiile stabilite de prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, respectiv ale RGPD si ale Legii nr. 190/2018. In acest sens, Organizatorul se obliga sa respecte toate prevederile RGPD, privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Campaniei, cat si ulterior incheierii acesteia pe durata stocarii conform prevederilor legale in vigoare.

 
SECTIUNEA 13. LITIGII

13.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator și Participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, parțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române de la sediul Organizatorului.

 
SECTIUNEA 14. LIMITAREA RĂSPUNDERII

14.1. Organizatorul nu va purta nicio răspundere derivând din vreo neînțelegere și nu va putea fi implicat în litigiile legate de proprietatea asupra bonurilor de casă la Campania Promoțională. Litigiile privind dreptul de proprietate asupra acestora nu vor putea influența modul de acordare a premiilor conform prezentului Regulament. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. În cazul unor erori de tipar sau alte erori si pentru ambalaje de altă natură, BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT este exonerat de orice răspundere. Organizatorul acestei Campanii nu își asumă răspunderea pentru bonurile necorespunzătoare (deteriorate, falsificate, pierdute, înstrăinate, ilizibile) sau care nu se supun condițiilor prezentului Regulament Oficial și nici nu va acorda/înmâna premiile pe baza unor astfel bonuri.


 

Organizator,

BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT

ANEXA 1. MAGAZINE PARTICIPANTE ȘI DATELE DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI

 

Perioada de desfășurare a campaniei promoționale . Premiile se vor împǎrţi între aceste magazine de cǎtre Organizator, în funcţie de stocul existent şi de decizia unilateralǎ a acestuia „Castiga o sacoșă cu legumele Bonduelle!” este 22 Noiembrie – 31 Decembrie 2021. Magazinele participante la promoție sunt:

 

Nr. Crt.

JUDET

CANAL

MAGAZIN

1

MURES

rețea magazine

PALAS

2

CLUJ

magazin

Nevan

3

Satu Mare

magazin

Magic Diamant

4

Satu Mare

magazin

DG Sarcom

5

Satu Mare

magazin

Vidiawine

6

ALBA

magazin

DORIDO

 
 

ANEXA 2. PRODUSE PARTICIPANTE

 

Produsele participante în campania promoțională „Castiga o sacoșă cu legumele Bonduelle!”, desfășurată în perioada 22 Noiembrie 2021 – 31 Decembrie 2021 sunt:

 

Brand

Categorie

Produs

1.

BONDUELLE

Legume congelate

Spanac frunză cu frunză, 750g

2.

BONDUELLE

Legume congelate

Amestec de legume pentru supă cremă de conopidă, 400g

3.

BONDUELLE

Legume congelate

Amestec de legume pentru supă cremă de dovleac, 400g

4.

BONDUELLE

Legume congelate

Amestec de legume pentru supă cremă de legume verzi, 400g

5.

BONDUELLE

Legume congelate

Mazăre verde boabe dulce VAPEUR, 400g

6.

BONDUELLE

Legume congelate

Fasole verde fină, păstăi rotunde, tăiate VAPEUR, 400g

7.

BONDUELLE

Legume congelate

Fasole verde foarte fină, păstăi rotunde, întregi, VAPEUR, 400g

8.

BONDUELLE

Legume congelate

Fasole galbenă foarte fină, păstăi rotunde, tăiate, VAPEUR, 400g

9.

BONDUELLE

Legume congelate

Broccoli VAPEUR, 400g

10.

BONDUELLE

Legume congelate

Amestec de legume Royal Mix VAPEUR, 400g

11.

BONDUELLE

Legume congelate

Amestec de legume Mexican Mix VAPEUR, 400g

12.

BONDUELLE

Legume congelate

Amestec de legume Spring Mix VAPEUR, 400g

  13.

BONDUELLE

Legume congelate

Amestesc de legume Duet Mix, VAPEUR, 400g

14.

BONDUELLE

Legume congelate

Amestec de legume China Mix, 400g

15.

BONDUELLE

Legume congelate

Amestec de legume cu orez Hawai Mix, 400g

16.

BONDUELLE

Legume congelate

Amestec de legume cu orez Mexico Mix, 400g

17.

BONDUELLE

Legume congelate

Amestec de legume pentru tigaie cu Dovlecel, Summer Stir-Fry, 400g

18.

BONDUELLE

Legume congelate

Amestec de legume pentru tigaie cu Dovlecel, Country Stir-Fry, 400g

19.

BONDUELLE

Legume congelate

Amestec de legume cu cereale, Cereali cu dovleac și hrișcă, 400g

20.

BONDUELLE

Legume congelate

Amestec de legume cu cereale, Cereali cu fasole verde și orz, 400g

21.

BONDUELLE

Legume congelate

Morcovi tineri extra-fini, 400g

22.

BONDUELLE

Legume congelate

Fasole verde păstăi rotunde, întregi, foarte fine, 1000g 

23.

BONDUELLE

Legume congelate

Porumb Congelat Dulce Boabe, 400g

24.

BONDUELLE

Legume congelate

Spanac frunze întregi, 400g

25.

BONDUELLE

Legume congelate

Spanac tocat, 400g

26.

BONDUELLE

Legume congelate

Amestec de legume „4 anotimpuri”, 400g

27.

BONDUELLE

Legume congelate

Amestec de legume Minestrone Mix, 400g

28.

BONDUELLE

Legume congelate

Amestec de legume pentru salată franțuzească, 400g

29.

BONDUELLE

Legume congelate

Amestec de legume de primăvară pentru supă cu cartofi, 400g

30.

BONDUELLE

Legume congelate

Amestec de legume pentru supă cu broccoli, 400g

31.

BONDUELLE

Legume congelate

Amestec de legume Mediteraneean, Ready meal stir fry, 400g

32.

BONDUELLE

Legume congelate

Amestec de legume Rustic, Ready meal stir fry, 400g

33.

BONDUELLE

Legume congelate

Amestec de legume Provensal, Ready meal stir fry, 400g

 

Act Adițional Nr.1 la regulamentul oficial al campaniei promoționale 

„Castiga o sacoșă cu legumele Bonduelle!”

din perioada  22 Noiembrie 2021 – 31 Decembrie 2021

 

Societatea BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT., cu sediul social in Ungaria, 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 25, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. HU10766299 (EU VAT Reg. Numb.), cod fiscal 10766299-2-44, reprezentata prin Ferenc Kisvari, in calitate de Director, având reprezentanţǎ în România - BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT Reprezentanta, cu sediul in Bulevardul Corneliu Coposu, nr 6-8, etaj 9, Unirii View, sector 3, 030606, București, CUI 23450730, Autorizatie de Functionare 1515/12/2018 (numită în continuare "Organizatorul"), în calitate de Organizator al campaniei promotionale „Castiga o sacoșă cu legumele Bonduelle!”, în conformitate cu prevederile Art. 1, pct. 1.1. din regulamentul promoției, a hotărât următoarele:

Prin prezentul act aditional se modifică perioada campaniei promoţionale „Castiga o sacoșă cu legumele Bonduelle!” pana la data de 31 Ianuarie 2022. Se modifica Sectiunea 6, art. 6.1 astfel:

6.1. Campania se va desfăşura pe întreg teritoriul României, în perioada 20 Octombrie - 31 Ianuarie 2022, în rețelele de magazine de tip Traditional Trade (Magazine Tradiționale), denumite în continuare ”Magazinele Participante”, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament și conform Anexei 1, parte integranta Regulament.Prezentul Act Aditional intra in vigoare de la data de 29 Decembrie 2021. Restul articolelor din regulamentul  campaniei promoţionale „Castiga o sacoșă cu legumele Bonduelle!” rămân neschimbate.Organizator,

BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT

Cumpără Online
Acum poți achiziționa online produsele Bonduelle dorite, cu livrare direct la tine acasă, pentru ca tu să-ți poți pregăti oricând preparatele preferate.