Bună, noi folosim cookie-uri în scopuri statistice, pentru analiza traficului de pe site, pentru analize de marketing și pentru îmbunătățirea experienței vizitatorului pe site.

Mai multe informații

Campania promotionala „Fii in echilibru ca legumele! - Bonduelle Fasole alba"

Perioada campaniei: 21 Noiembrie 2022 - 31 Martie 2023

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

1.1.Organizatorul campaniei promotionale Fii in echilibru ca legumele! – Bonduelle Fasole alba” (denumită în continuare „Campania”)  este agentia de marketing si publicitate S.C. Goldfish Project SRL societate juridica romana, cu sediul în România, str. Schitului, nr 9, Bloc 40, Ap.3, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/7425/2019, CUI RO 41225612 , cont bancar nr. RO21INGB0000999909274509, deschis la ING BANK București Centrală, reprezentată legal de către Anamaria David în calitate de Administrator, denumita in continuare "Organizatorul".

1.2. Campania promotionala se va desfasura in numele si pentru societatea BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT., cu sediul social in Ungaria, 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 25, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. HU10766299 (EU VAT Reg. Numb.), cod fiscal 10766299-2-44, reprezentata prin Ferenc Kisvari, in calitate de Director, având reprezentanţǎ în România - BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT Reprezentanta, cu sediul in Bulevardul Corneliu Coposu, nr 6-8, etaj 9, Unirii View, sector 3, 030606, București, CUI 23450730, Autorizatie de Functionare 1515/12/2018 (denumit incontinuare “Bonduelle”).

1.3. Regulamentul este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România, în format electronic, prin accesarea website-ului www.bonduelle.ro și va fi disponibil, în mod gratuit, oricărei persoane, de luni până vineri, exclusiv sărbătorile legale, pe întreaga durată a Campaniei, în magazinele participante la Campanie. De asemenea, Regulamentul va fi pus la dispoziție oricărei persoane interesate, în urma unei solicitări scrise trimise la adresa Organizatorului cu sediul în România, Strada Schitului, nr 9, bl 40, Sc 1, ap 3, sector 3, Bucuresti sau la adresa e-mail [email protected]. 

1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba unilateral prezentul Regulament urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare de la data publicării actelor adiționale ce conțin aceste modificări. Orice modificări ulterioare vor fi afișate pe website-ul www.bonduelle.ro si vor putea fi puse la dispozitia oricarei persoane interesate, in oricare dintre modalitatile prevazute la art. 1.3.

1.5. Campania se va derula în conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toți participanții. La Campanie poate participa orice persoană fizică cu varstă minima de 18 ani, cu domiciliul în România, prin modalitatea de înscriere în condiţiile şi în perioada stabilită prin prezentul Regulament, cu excepţia angajaţilor Organizatorului, ai Bonduelle siai celorlaltor societăţi implicate în mod direct în organizarea şi desfăşurarea Promoţiei (inclusiv ai Reprezentanţilor şi Împuterniciţilor Organizatorului), a soţilor şi a rudelor de gradul întâi ale acestora. În cazul în care câștigătorul/câștigătoarea unuia din premii este o persoană fizică lipsită de capacitate de exercițiu, aceasta este îndreptățită să intre în posesia premiului prin intermediul curatorului său legal, care va semna în numele câștigătorului o declarație prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură legate de premiul respectiv.

 

SECȚIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL:  

2.1. Prezenta campanie se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordonantei guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și a serviciilor de piață, așa cum a fost ulterior modificată.

 

SECȚIUNEA 3. ARIA DE DESFĂȘURARE:

3.1. Campania este organizată și se desfășoară în România, în perioada 21 Noiembrie 2022 – 31 Martie 2023, numai în locațiile participante de tip Traditional Trade (Magazine Tradiționale), care prezinta materiale promotionale la raft ale Campaniei în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

3.2. Locațiile participante la prezenta campanie promoțională sunt semnalizate prin materiale de comunicare la raft ale Campaniei.

 

SECȚIUNEA 4. PRODUSE PARTICIPANTE

4.1. La această Campanie Promoțională participă produsele conserva Fasole Alba 800 gr, gama Monolegume marca Bonduelle si toate produsele marca Bonduelle, comercializate în magazinele participante (denumite în continuare „Produsele Participante”).

4.2. După data încheierii campaniei promoţionale, produsele promoţionale îşi pierd această calitate, Organizatorii nemaiavând nicio responsabilitate şi nemaiasumându-şi nicio obligaţie în legatură cu nicio circumstanţă care ar putea eventual conduce la concluzia actualităţii ori continuării campaniei promoţionale.

 

SECȚIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. Campania este deschisă participării tuturor persoanelor fizice, cu capacitate deplină de exercițiu, cu domiciliul/reședința în România, cu vârsta de 18 ani (Împliniți până la data începerii Campaniei), care achiziționează din Locațiile participante produse participante la Campanie, în Perioada Campaniei, și care respectă termenii și condițiile prezentului Regulament (denumite în continuare "Participanți").

5.2. La prezenta Campanie nu au dreptul să participe angajații Organizatorului și ai locațiilor participante la campanie, precum și rudele de gradul I (copii și părinți) și afinii (soțul /soția) celor menționati mai sus.

5.3. Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor menţionate mai jos. Acesta este disponibil gratuit în perioada Campaniei pe website-ul www.bonduelle.ro.

5.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din campanie în orice moment și fără nicio notificare prealabilă, orice concurent suspect de fraudare a campaniei.

 

SECȚIUNEA 6. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE

6.1. Campania se va desfăşura pe întreg teritoriul României, în perioada 21 Noiembrie 2022 – 31 Martie 2023, în rețelele de magazine de tip Traditional Trade (Magazine Tradiționale) conform art. 3.1 si art. 3.2, denumite în continuare ”Magazinele Participante”, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

SECȚIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

7.1. Participanții trebuie să achiziționeze minim 2 produse participante Bonduelle – din care obligatoriu un produs din gama Monolegume – conserva Fasole Alba 800 gr si orice alt produs Bonduelle, si consumatorul primeste la casa de marcat un premiu instant constand intr-un prosop de bucatarie.

7.2. Consumatorii care achiziționează Produsele participante prevăzute în art. 4.1 a regulamentului.  din locațiile prevăzute în art. 3.1, conform mentiunii de mai sus, 7.1., in perioada campaniei 21 Noiembrie 2022 – 31 Martie 2023, se pot adresa casierilor și pot primi la casele de marcat premiul instant care consta intr-un prosop de bucatarie, în limita stocului disponibil în locaţiile participante la campanie şi în limita stocului general de premii acordate, conform celor indicate la art. 7.5.

7.3. Bonul fiscal trebuie să fie emis în Perioada Campaniei, să ateste achiziționarea de Produse participante conform Regulamentului Oficial şi să nu aibă înscrisă nicio menţiune legată de acordarea anterioară, pe baza sa, a vreunui premiu în cadrul acestei Campanii.

7.4. Premiul se va ridica pe loc de la casa de marcat din magazin, în condițiile precizate la articolul 7.5 din prezentul Regulament.

7.5. Casierul va trasa un „x” pe fiecare bon fiscal în baza căruia au fost deja acordate premiile, pentru a împiedica utilizarea de mai multe ori a aceluiași bon. În acest sens, la fiecare achiziție de 2 produse Bonduelle – Produse Participante, se va acorda un prosop de bucatarie. În situația în care pe același bon fiscal se regăsesc Produse Participante în multiplu de 2, participantul are dreptul să primească numărul aferent de prosoape de bucatarie, câte unul pentru fiecare 2 Produse Participante înscrise pe bonul fiscal, conform Regulamentului, insa nu mai mult de 5 premii. Premiile vor fi acordate celor care îndeplinesc condițiile de atribuire, pe loc, în limita stocului disponibil din magazinele participante, la momentul respectiv.

7.6.Participantul nu poate schimba premiul cu un altul şi nici nu poate returna premiul după dobândirea acestuia.

7.7. Câştigătorii pot solicita acordarea premiilor doar în cadrul intervalului de desfăşurare a Campaniei, respectiv, de Luni până Duminică (Luni, Marți, Miercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă, Duminică), în intervalul menționat la secțiunea 6, articolul 6.1 și în concordanță cu orarul magazinelor participante.

SECȚIUNEA 8. PREMIILE ACORDATE

8.1. Premiile oferite constau în: 24.400 prosoape de bucatarie în valoare unitară de  6.96 RON (TVA inclusa).

8.2. Valoarea comercială totală a premiilor acordate în cadrul Campaniei este de 169.824 RON (TVA inclusa). 

8.3. Premiile vor fi acordate celor care îndeplinesc condițiile de atribuire, pe loc, la casele de marcat, în limita stocului disponibil.

8.4. Câștigătorii nu au posibilitatea și nici dreptul de a cere modificarea parametrilor premiilor. Câștigătorii promoției sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite și nu pot ceda drepturile asupra premiilor câștigate unor alte persoane.

8.5. În cazul în care câștigătorul unuia din premii este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, aceasta este îndreptățită să intre în posesia premiului numai prin intermediul părintelui sau al tutorelui, incluzând semnarea de către părinte sau tutore a unei declarații, dacă este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plată oricăror daune sau pretenții de orice natură, legate de premiul și de participarea persoanei respective la această campanie.

8.6. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte bunuri/servicii, iar dreptul asupra premiului nu poate fi transferat unei alte persoane. În cazul refuzului vreunui potențial câștigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui câștigător însemnând că respectivul câștigător nu dorește să intre în posesia premiului), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. În cazul în care după finalizarea promoției rămân premii neacordate, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu le mai atribui. Premiile sunt proprietatea exclusivă a Organizatorului, acesta fiind singurul care are dreptul de a decide modul de utilizare a Premiilor rămase nedistribuite la finalul Campaniei.

8.7. Dacă Organizatorul nu decide în mod expres altfel, premiul nu poate fi înlocuit cu contravaloarea în bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu.

8.8. Participarea la Campanie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

8.9. Toate premiile neacordate, indiferent de motiv, vor rămâne în proprietatea Organizatorului putând fi folosite în campaniile următoare.

 

SECȚIUNEA 9. TAXE ȘI IMPOZITE

9.1. Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze către bugetul de stat orice sumǎ cu titlu de impozit datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu Codul Fiscal, cu completările şi modificările ulterioare. Participanţii la Campanie nu vor suporta niciun alt cost suplimentar în afara celor de achiziţionare a Produselor participante.

 

SECȚIUNEA 10. ÎNCETAREA CAMPANIEI

10.1. Prezenta Campanie poate înceta în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie sau prin decizia Organizatorului.

10.2. Pentru scopul acestui Regulament, Forță Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedica sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform prevederilor art. 1351 şi altele C.civ.

10.3. Organizatorul, dacă invocă forță majoră, este obligat să comunice participanților la campanie pe website-ul www.bonduelle.ro în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră, existența acestuia.

 

SECȚIUNEA 11. RESPONSABILITATE

11.1. Toţi câştigătorii sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală şi exclusivă a participanţilor şi eventualilor câştigători. Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor, sau după termenul de revendicare a premiilor prevăzut în prezentul Regulament Oficial.

11.2. Organizatorul Campaniei nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele daune produse ulterior intrării de către câştigători în posesia Premiului. Organizatorul nu va fi responsabil pentru modul de întrebuinţare a premiului de către câştigător şi nici pentru vreun prejudiciu cauzat de acesta.

11.3. Prin participarea la Campanie, participantul declară pe propria răspundere că a luat cunoștință, și este de acord cu, următoarele:

 1. Participantul este singur răspunzător de orice declarație neconformă cu realitatea;
 2. Participantul este conștient de condițiile normale de utilizare a premiilor și poate face uz de acestea fără a constitui o amenințare la adresa sănătății și integrității sale corporale, și ameninţare la adresa sănătăţii şi integrității sale corporale, și/sau a celor din jur.

11.4. Organizatorul și societățile comerciale implicate în Campanie:

 1. nu sunt răspunzătoare pentru calitatea premiilor oferite în cadrul acestei Campanii și nu acordă termen de garanție de utilizare pentru acestea;
 2. nu sunt răspunzătoare pentru deteriorarea, dispariția sau sustragerea premiilor după momentul preluării lor de către câștigător;
 3. sunt exonerate de către câștigători, acordul de voință al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către câștigători în legătura cu premiile, ulterior momentului preluării acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzând dar fără a se limita la, vătămări corporale și/sau vătămări ale sănătății, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniilor;
 4. nu sunt răspunzătoare de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către câștigători unor terți în legătura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;
 5. își rezervă dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui în cazul în care câștigătorul nu se prezintă în vederea înmânării premiului (câștigătorul nu a ridicat premiul, conform secțiunii 6).

 

SECȚIUNEA 12. PROTECȚIA ȘI PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

12.1. În această campanie nu se colectează date cu caracter personal, cu exceptia situatiei prevazute la art. 8.5. din prezentul regulament

12.2. In situatia prevazuta la art. 8.5, Organizatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la prezenta Campanie in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (in continuare “RGPD”), precum si ale Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a RGPD. Prin completarea declaratiei, tutorele sau curatorul isi exprima acordul expres si neechivoc de a participa la Campanie si intelege ca, in acest scop, datele lor personale vor fi prelucrate de Organizator, precum si faptul ca dispune de toate drepturile prevazute de Regulamentul RGDP. Datele cu caracter personal colectate vor fi stocate atat pe durata desfasurarii Campaniei, cat si ulterior incheierii acesteia pe perioada necesara pastrarii datelor conform prevederilor legale in vigoare, daca va fi necesar.

12.3. Tutorele sau curatorul are dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa Organizatorului la adresa din Strada Schitului, nr 9, bl 40, Sc 1, ap 3, sector 3, Bucuresti, România, modificarea, stergerea sau actualizarea datelor personale, precum si de a isi exercita orice alt drept ce vizeaza prelucrarea datelor lor cu caracter personal in conditiile stabilite de prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, respectiv ale RGPD si ale Legii nr. 190/2018. In acest sens, Organizatorul se obliga sa respecte toate prevederile RGPD, privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Campaniei, cat si ulterior incheierii acesteia pe durata stocarii conform prevederilor legale in vigoare.

 

SECTIUNEA 13. LITIGII

13.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator și Participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, parțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române de la sediul Organizatorului.

 

SECTIUNEA 14. LIMITAREA RĂSPUNDERII

14.1. Organizatorul nu va purta nicio răspundere derivând din vreo neînțelegere și nu va putea fi implicat în litigiile legate de proprietatea asupra bonurilor de casă la Campania Promoțională. Litigiile privind dreptul de proprietate asupra acestora nu vor putea influența modul de acordare a premiilor conform prezentului Regulament. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. În cazul unor erori de tipar sau alte erori si pentru ambalaje de altă natură, BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT este exonerat de orice răspundere. Organizatorul acestei Campanii nu își asumă răspunderea pentru bonurile necorespunzătoare (deteriorate, falsificate, pierdute, înstrăinate, ilizibile) sau care nu se supun condițiilor prezentului Regulament Oficial și nici nu va acorda/înmâna premiile pe baza unor astfel bonuri.

Editat de parte și autentificat la Birou Individual Notarial “Dănilă” cu sediul in Bucuresti, str.Washington nr.11A, parter, ap.1, sector 1, într-un singur exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial și 3 (trei) duplicare, din care 1 (un) exemplar rămâne în arhiva biroului notarial și 2 (două) exemplare s-au eliberat părții.

 

 

Organizator,

GOLDFISH PROJECT SRL


Campania promotionala „Fii in echilibru ca legumele! - Bonduelle Fasole alba"

Perioada campaniei: 21 Noiembrie 2022 - 31 Martie 2023

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

1.1.Organizatorul campaniei promotionale Fii in echilibru ca legumele! – Bonduelle Fasole alba” (denumită în continuare „Campania”)  este agentia de marketing si publicitate S.C. Goldfish Project SRL societate juridica romana, cu sediul în România, str. Schitului, nr 9, Bloc 40, Ap.3, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/7425/2019, CUI RO 41225612 , cont bancar nr. RO21INGB0000999909274509, deschis la ING BANK București Centrală, reprezentată legal de către Anamaria David în calitate de Administrator, denumita in continuare "Organizatorul".

1.2. Campania promotionala se va desfasura in numele si pentru societatea BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT., cu sediul social in Ungaria, 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 25, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. HU10766299 (EU VAT Reg. Numb.), cod fiscal 10766299-2-44, reprezentata prin Ferenc Kisvari, in calitate de Director, având reprezentanţǎ în România - BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT Reprezentanta, cu sediul in Bulevardul Corneliu Coposu, nr 6-8, etaj 9, Unirii View, sector 3, 030606, București, CUI 23450730, Autorizatie de Functionare 1515/12/2018 (denumit incontinuare “Bonduelle”).

1.3. Regulamentul este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România, în format electronic, prin accesarea website-ului www.bonduelle.ro și va fi disponibil, în mod gratuit, oricărei persoane, de luni până vineri, exclusiv sărbătorile legale, pe întreaga durată a Campaniei, în magazinele participante la Campanie. De asemenea, Regulamentul va fi pus la dispoziție oricărei persoane interesate, în urma unei solicitări scrise trimise la adresa Organizatorului cu sediul în România, Strada Schitului, nr 9, bl 40, Sc 1, ap 3, sector 3, Bucuresti sau la adresa e-mail [email protected]. 

1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba unilateral prezentul Regulament urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare de la data publicării actelor adiționale ce conțin aceste modificări. Orice modificări ulterioare vor fi afișate pe website-ul www.bonduelle.ro si vor putea fi puse la dispozitia oricarei persoane interesate, in oricare dintre modalitatile prevazute la art. 1.3.

1.5. Campania se va derula în conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toți participanții. La Campanie poate participa orice persoană fizică cu varstă minima de 18 ani, cu domiciliul în România, prin modalitatea de înscriere în condiţiile şi în perioada stabilită prin prezentul Regulament, cu excepţia angajaţilor Organizatorului, ai Bonduelle siai celorlaltor societăţi implicate în mod direct în organizarea şi desfăşurarea Promoţiei (inclusiv ai Reprezentanţilor şi Împuterniciţilor Organizatorului), a soţilor şi a rudelor de gradul întâi ale acestora. În cazul în care câștigătorul/câștigătoarea unuia din premii este o persoană fizică lipsită de capacitate de exercițiu, aceasta este îndreptățită să intre în posesia premiului prin intermediul curatorului său legal, care va semna în numele câștigătorului o declarație prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură legate de premiul respectiv.

 

SECȚIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL:  

2.1. Prezenta campanie se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordonantei guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și a serviciilor de piață, așa cum a fost ulterior modificată.

 

SECȚIUNEA 3. ARIA DE DESFĂȘURARE:

3.1. Campania este organizată și se desfășoară în România, în perioada 21 Noiembrie 2022 – 31 Martie 2023, numai în locațiile participante de tip Traditional Trade (Magazine Tradiționale), care prezinta materiale promotionale la raft ale Campaniei în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

3.2. Locațiile participante la prezenta campanie promoțională sunt semnalizate prin materiale de comunicare la raft ale Campaniei.

 

SECȚIUNEA 4. PRODUSE PARTICIPANTE

4.1. La această Campanie Promoțională participă produsele conserva Fasole Alba 800 gr, gama Monolegume marca Bonduelle si toate produsele marca Bonduelle, comercializate în magazinele participante (denumite în continuare „Produsele Participante”).

4.2. După data încheierii campaniei promoţionale, produsele promoţionale îşi pierd această calitate, Organizatorii nemaiavând nicio responsabilitate şi nemaiasumându-şi nicio obligaţie în legatură cu nicio circumstanţă care ar putea eventual conduce la concluzia actualităţii ori continuării campaniei promoţionale.

 

SECȚIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. Campania este deschisă participării tuturor persoanelor fizice, cu capacitate deplină de exercițiu, cu domiciliul/reședința în România, cu vârsta de 18 ani (Împliniți până la data începerii Campaniei), care achiziționează din Locațiile participante produse participante la Campanie, în Perioada Campaniei, și care respectă termenii și condițiile prezentului Regulament (denumite în continuare "Participanți").

5.2. La prezenta Campanie nu au dreptul să participe angajații Organizatorului și ai locațiilor participante la campanie, precum și rudele de gradul I (copii și părinți) și afinii (soțul /soția) celor menționati mai sus.

5.3. Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor menţionate mai jos. Acesta este disponibil gratuit în perioada Campaniei pe website-ul www.bonduelle.ro.

5.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din campanie în orice moment și fără nicio notificare prealabilă, orice concurent suspect de fraudare a campaniei.

 

SECȚIUNEA 6. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE

6.1. Campania se va desfăşura pe întreg teritoriul României, în perioada 21 Noiembrie 2022 – 31 Martie 2023, în rețelele de magazine de tip Traditional Trade (Magazine Tradiționale) conform art. 3.1 si art. 3.2, denumite în continuare ”Magazinele Participante”, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

SECȚIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

7.1. Participanții trebuie să achiziționeze minim 2 produse participante Bonduelle – din care obligatoriu un produs din gama Monolegume – conserva Fasole Alba 800 gr si orice alt produs Bonduelle, si consumatorul primeste la casa de marcat un premiu instant constand intr-un prosop de bucatarie.

7.2. Consumatorii care achiziționează Produsele participante prevăzute în art. 4.1 a regulamentului.  din locațiile prevăzute în art. 3.1, conform mentiunii de mai sus, 7.1., in perioada campaniei 21 Noiembrie 2022 – 31 Martie 2023, se pot adresa casierilor și pot primi la casele de marcat premiul instant care consta intr-un prosop de bucatarie, în limita stocului disponibil în locaţiile participante la campanie şi în limita stocului general de premii acordate, conform celor indicate la art. 7.5.

7.3. Bonul fiscal trebuie să fie emis în Perioada Campaniei, să ateste achiziționarea de Produse participante conform Regulamentului Oficial şi să nu aibă înscrisă nicio menţiune legată de acordarea anterioară, pe baza sa, a vreunui premiu în cadrul acestei Campanii.

7.4. Premiul se va ridica pe loc de la casa de marcat din magazin, în condițiile precizate la articolul 7.5 din prezentul Regulament.

7.5. Casierul va trasa un „x” pe fiecare bon fiscal în baza căruia au fost deja acordate premiile, pentru a împiedica utilizarea de mai multe ori a aceluiași bon. În acest sens, la fiecare achiziție de 2 produse Bonduelle – Produse Participante, se va acorda un prosop de bucatarie. În situația în care pe același bon fiscal se regăsesc Produse Participante în multiplu de 2, participantul are dreptul să primească numărul aferent de prosoape de bucatarie, câte unul pentru fiecare 2 Produse Participante înscrise pe bonul fiscal, conform Regulamentului, insa nu mai mult de 5 premii. Premiile vor fi acordate celor care îndeplinesc condițiile de atribuire, pe loc, în limita stocului disponibil din magazinele participante, la momentul respectiv.

7.6.Participantul nu poate schimba premiul cu un altul şi nici nu poate returna premiul după dobândirea acestuia.

7.7. Câştigătorii pot solicita acordarea premiilor doar în cadrul intervalului de desfăşurare a Campaniei, respectiv, de Luni până Duminică (Luni, Marți, Miercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă, Duminică), în intervalul menționat la secțiunea 6, articolul 6.1 și în concordanță cu orarul magazinelor participante.

SECȚIUNEA 8. PREMIILE ACORDATE

8.1. Premiile oferite constau în: 24.400 prosoape de bucatarie în valoare unitară de  6.96 RON (TVA inclusa).

8.2. Valoarea comercială totală a premiilor acordate în cadrul Campaniei este de 169.824 RON (TVA inclusa). 

8.3. Premiile vor fi acordate celor care îndeplinesc condițiile de atribuire, pe loc, la casele de marcat, în limita stocului disponibil.

8.4. Câștigătorii nu au posibilitatea și nici dreptul de a cere modificarea parametrilor premiilor. Câștigătorii promoției sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite și nu pot ceda drepturile asupra premiilor câștigate unor alte persoane.

8.5. În cazul în care câștigătorul unuia din premii este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, aceasta este îndreptățită să intre în posesia premiului numai prin intermediul părintelui sau al tutorelui, incluzând semnarea de către părinte sau tutore a unei declarații, dacă este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plată oricăror daune sau pretenții de orice natură, legate de premiul și de participarea persoanei respective la această campanie.

8.6. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte bunuri/servicii, iar dreptul asupra premiului nu poate fi transferat unei alte persoane. În cazul refuzului vreunui potențial câștigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui câștigător însemnând că respectivul câștigător nu dorește să intre în posesia premiului), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. În cazul în care după finalizarea promoției rămân premii neacordate, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu le mai atribui. Premiile sunt proprietatea exclusivă a Organizatorului, acesta fiind singurul care are dreptul de a decide modul de utilizare a Premiilor rămase nedistribuite la finalul Campaniei.

8.7. Dacă Organizatorul nu decide în mod expres altfel, premiul nu poate fi înlocuit cu contravaloarea în bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu.

8.8. Participarea la Campanie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

8.9. Toate premiile neacordate, indiferent de motiv, vor rămâne în proprietatea Organizatorului putând fi folosite în campaniile următoare.

 

SECȚIUNEA 9. TAXE ȘI IMPOZITE

9.1. Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze către bugetul de stat orice sumǎ cu titlu de impozit datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu Codul Fiscal, cu completările şi modificările ulterioare. Participanţii la Campanie nu vor suporta niciun alt cost suplimentar în afara celor de achiziţionare a Produselor participante.

 

SECȚIUNEA 10. ÎNCETAREA CAMPANIEI

10.1. Prezenta Campanie poate înceta în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie sau prin decizia Organizatorului.

10.2. Pentru scopul acestui Regulament, Forță Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedica sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform prevederilor art. 1351 şi altele C.civ.

10.3. Organizatorul, dacă invocă forță majoră, este obligat să comunice participanților la campanie pe website-ul www.bonduelle.ro în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră, existența acestuia.

 

SECȚIUNEA 11. RESPONSABILITATE

11.1. Toţi câştigătorii sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală şi exclusivă a participanţilor şi eventualilor câştigători. Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor, sau după termenul de revendicare a premiilor prevăzut în prezentul Regulament Oficial.

11.2. Organizatorul Campaniei nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele daune produse ulterior intrării de către câştigători în posesia Premiului. Organizatorul nu va fi responsabil pentru modul de întrebuinţare a premiului de către câştigător şi nici pentru vreun prejudiciu cauzat de acesta.

11.3. Prin participarea la Campanie, participantul declară pe propria răspundere că a luat cunoștință, și este de acord cu, următoarele:

 1. Participantul este singur răspunzător de orice declarație neconformă cu realitatea;
 2. Participantul este conștient de condițiile normale de utilizare a premiilor și poate face uz de acestea fără a constitui o amenințare la adresa sănătății și integrității sale corporale, și ameninţare la adresa sănătăţii şi integrității sale corporale, și/sau a celor din jur.

11.4. Organizatorul și societățile comerciale implicate în Campanie:

 1. nu sunt răspunzătoare pentru calitatea premiilor oferite în cadrul acestei Campanii și nu acordă termen de garanție de utilizare pentru acestea;
 2. nu sunt răspunzătoare pentru deteriorarea, dispariția sau sustragerea premiilor după momentul preluării lor de către câștigător;
 3. sunt exonerate de către câștigători, acordul de voință al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către câștigători în legătura cu premiile, ulterior momentului preluării acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzând dar fără a se limita la, vătămări corporale și/sau vătămări ale sănătății, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniilor;
 4. nu sunt răspunzătoare de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către câștigători unor terți în legătura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;
 5. își rezervă dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui în cazul în care câștigătorul nu se prezintă în vederea înmânării premiului (câștigătorul nu a ridicat premiul, conform secțiunii 6).

 

SECȚIUNEA 12. PROTECȚIA ȘI PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

12.1. În această campanie nu se colectează date cu caracter personal, cu exceptia situatiei prevazute la art. 8.5. din prezentul regulament

12.2. In situatia prevazuta la art. 8.5, Organizatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la prezenta Campanie in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (in continuare “RGPD”), precum si ale Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a RGPD. Prin completarea declaratiei, tutorele sau curatorul isi exprima acordul expres si neechivoc de a participa la Campanie si intelege ca, in acest scop, datele lor personale vor fi prelucrate de Organizator, precum si faptul ca dispune de toate drepturile prevazute de Regulamentul RGDP. Datele cu caracter personal colectate vor fi stocate atat pe durata desfasurarii Campaniei, cat si ulterior incheierii acesteia pe perioada necesara pastrarii datelor conform prevederilor legale in vigoare, daca va fi necesar.

12.3. Tutorele sau curatorul are dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa Organizatorului la adresa din Strada Schitului, nr 9, bl 40, Sc 1, ap 3, sector 3, Bucuresti, România, modificarea, stergerea sau actualizarea datelor personale, precum si de a isi exercita orice alt drept ce vizeaza prelucrarea datelor lor cu caracter personal in conditiile stabilite de prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, respectiv ale RGPD si ale Legii nr. 190/2018. In acest sens, Organizatorul se obliga sa respecte toate prevederile RGPD, privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Campaniei, cat si ulterior incheierii acesteia pe durata stocarii conform prevederilor legale in vigoare.

 

SECTIUNEA 13. LITIGII

13.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator și Participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, parțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române de la sediul Organizatorului.

 

SECTIUNEA 14. LIMITAREA RĂSPUNDERII

14.1. Organizatorul nu va purta nicio răspundere derivând din vreo neînțelegere și nu va putea fi implicat în litigiile legate de proprietatea asupra bonurilor de casă la Campania Promoțională. Litigiile privind dreptul de proprietate asupra acestora nu vor putea influența modul de acordare a premiilor conform prezentului Regulament. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. În cazul unor erori de tipar sau alte erori si pentru ambalaje de altă natură, BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT este exonerat de orice răspundere. Organizatorul acestei Campanii nu își asumă răspunderea pentru bonurile necorespunzătoare (deteriorate, falsificate, pierdute, înstrăinate, ilizibile) sau care nu se supun condițiilor prezentului Regulament Oficial și nici nu va acorda/înmâna premiile pe baza unor astfel bonuri.

Editat de parte și autentificat la Birou Individual Notarial “Dănilă” cu sediul in Bucuresti, str.Washington nr.11A, parter, ap.1, sector 1, într-un singur exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial și 3 (trei) duplicare, din care 1 (un) exemplar rămâne în arhiva biroului notarial și 2 (două) exemplare s-au eliberat părții.

 

 

Organizator,

GOLDFISH PROJECT SRL

Cumpără Online
Acum poți achiziționa online produsele Bonduelle dorite, cu livrare direct la tine acasă, pentru ca tu să-ți poți pregăti oricând preparatele preferate.