Bună, noi folosim cookie-uri în scopuri statistice, pentru analiza traficului de pe site, pentru analize de marketing și pentru îmbunătățirea experienței vizitatorului pe site.

Mai multe informații

Campania promotională ”Fii fresh ca legumele - Bonduelle Vapeur”

Regulament Campania promotionala „Castiga o vacanta pentru o stare de bine si multe alte premii”

 

ACT ADIȚIONAL NR. 1 DIN 09.11.2022

la Campania promotională autentificată sub nr. 688/03.11.2022

de notarul public Dănilă Gina Loredana

 

Subscrisa BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT., cu sediul social in Ungaria, 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 25, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. HU10766299 (EU VAT Reg. Numb.), cod fiscal 10766299-2-44, reprezentata prin Ferenc Kisvari, in calitate de Director, având reprezentanţǎ în România - BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT Reprezentanta, cu sediul in Bulevardul Corneliu Coposu, nr 6-8, etaj 9, Unirii View, sector 3, 030606, București, CUI 23450730, Autorizatie de Functionare 1515/12/2018, în calitate de organizator al campaniei promotionale Castiga o vacanta pentru o stare de bine si multe alte premii”, prin intermediul agentiei de marketing si publicitate S.C. Goldfish Project SRL societate juridica romana, cu sediul în România, Bucureşti Sectorul 3, Str. Schitului, Nr. 9, parter, Bloc 40, Scara 1, Ap. 3, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/7425/2019, CUI RO 41225612, cont bancar nr. RO21INGB0000999909274509, deschis la ING BANK București Centrală, reprezentată prin împutenicit CUDERA ANNA-MARIA-GABRIELA (fostă CIRIȘANU), în baza procurii autentificate sub nr. 80/11.02.2021 de notar public Dănilă Gina Loredana, în calitate de Administrator,

 

închei prezentul act adiţional la Campania promotională autentificată sub nr. 688/03.11.2022 de notarul public Dănilă Gina Loredana, prin care se modifică denumirea Campaniei din „Castiga o vacanta pentru o stare de bine si multe alte premii” în "Fii fresh ca legumele - Bonduelle Vapeur". În consecință, Regulamentul Campaniei promotionale va avea următorul conținut :

 

"Campania promotională ”Fii fresh ca legumele - Bonduelle Vapeur

Perioada campaniei: 4 Noiembrie – 11 Decembrie 2022

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul campaniei promotionale "Fii fresh ca legumele - Bonduelle Vapeur" (denumită în continuare „Campania”) este BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT., cu sediul social in Ungaria, 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 25, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. HU10766299 (EU VAT Reg. Numb.), cod fiscal 10766299-2-44, reprezentata prin Ferenc Kisvari, in calitate de Director, având reprezentanţǎ în România - BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT Reprezentanta, cu sediul in Bulevardul Corneliu Coposu, nr 6-8, etaj 9, Unirii View, sector 3, 030606, București, CUI 23450730, Autorizatie de Functionare 1515/12/2018 (denumit incontinuare “Organizatorul”).

1.2. Prin intermediul agentiei de marketing si publicitate C. Goldfish Project SRL societate juridica romana, cu sediul în România, str. Schitului, nr 9, Bloc 40, Ap.3, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/7425/2019, CUI RO 41225612 , cont bancar nr. RO21INGB0000999909274509, deschis la ING BANK București Centrală, reprezentată legal de către Anamaria David în calitate de Administrator, denumita in continuare "Organizatorul".

1.3. Pe perioada Campaniei, Împuternicitul Organizatorului Goldfish Project SRL, va coordona derularea Campaniei care va acționa ca Agenție și ca Împuternicit al Organizatorului, în sensul dat acestei noțiuni de dispozițiile Regulamentului general privind protecția datelor nr. 679/2016.

1.4. Împuternicitul Organizatorului Goldfish Project SRL va dezvolta Campania, in parteneriat cu Voxline Communication SRL (denumită în continuare “Agenția ”), cu sediul în sediul in Bucuresti, str. Gh. Lazar nr.2, sector 1, Romania, inregistrata in Registrul Comerţului sub nr.J40/9092/1998, CUI RO11027079.

 

SECȚIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI

2.1.  Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți Participanții și pentru toate entitățile implicate în derularea Campaniei și în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu toate modificările și completările ulterioare; prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

2.2. Regulamentul este întocmit și făcut public conform legislației aplicabile în România și este disponibil, în mod gratuit, oricărui participant, pe website-ul www.bonduelle.ro/promo-vapeur

2.3. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta/întrerupe/prelungi Campania, cu condiția înștiințării prealabile a Participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale care vor fi comunicate către public, prin actualizarea Regulamentului și publicarea Regulamentului, în forma actualizată, pe website-ul www.bonduelle.ro/promo-vapeur, cu cel puțin 24 ore, înainte ca acestea să intre în vigoare.

 

SECȚIUNEA 3. ARIA DE DESFĂȘURARE ȘI DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania este organizată pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.2. Campania se desfășoară în perioada 04.11.2022 – 11.12.2022, ora 23:59:59, ora României.

 

SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE participare

4.1. În Campanie se pot înscrie persoanele fizice, cetățeni români sau străini, rezidenți sau cu domiciliul sau resedința, chiar și temporară, în România, care au împlinit vârsta de 18 ani la data înscrierii în Campanie și care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament.

4.2. Înscrierea în Campanie presupune acceptarea implicită, integrală, expresă și neechivocă a prevederilor prezentului Regulament.

4.3. Nu au dreptul de a participa la această Campanie următoarele categorii de persoane:

 • Persoanele care nu respectă condițiile prezentului Regulament;
 • Angajați ai Organizatorului, precum și ai societăților afiliate Organizatorului;
 • Angajați ai Agențiilor sau angajați ai oricăror alte societăți/entitați implicate în activități legate de organizarea și desfășurarea Campaniei;
 • Rudele de gradul I și II (respectiv copii/părinți, frați/surori) și/sau soțul/soția angajaților menționați la punctele (ii) și (iii) de mai sus.

4.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Campanie, precum și dreptul de a elimina din Campanie orice persoană din categoriile menționate în art. 4.3. 

 

SECȚIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE

5.1. La Campanie participă toate produsele Bonduelle, comercializate de către Organizator pe piața din România, denumite în continuare“Produsele Participante”, cu conditia ca cel putin sa faca parte din gama Bonduelle Vapeur, detaliata in la art.5.2.

5.2. Pentru a participa la Campanie, cu respectarea mecanismului prevăzut la articolul 6.1 in legătură cu achiziţionarea de 2 (două) produse Bonduelle, Participantii trebuie sa achizitioneze cel putin un produs din Gama Bonduelle Vapeur, respectiv:

Legume in conserva

Deja Pregătite la Aburi Vapeur

Legume congelate

Deja Pregătite la Aburi Vapeur

Naut boabe Vapeur 310g

Amestec de legume Imperial Vapeur 400g

Cannelini fasole alba boabe Vapeur 310g

Amestec de legume Mexican Vapeur 400g

Mazare verde dulce boabe Vapeur 305g

Amestec de legume de primavara Vapeur 400g

Fasole Borlotti Vapeur 310g

Amestec de legume Duet Vapeur 400g

Linte Vapeur 310g

Fasole verde intreaga Vapeur 400g

 

Fasole verde taiata Vapeur 400g

 

Fasole galbena taiata Vapeur 400g

 

Broccoli Vapeur 400g

 

Mazare verde boabe dulce Vapeur 400g | 1000g

5.3.  Bonul fiscal/ factura fiscală ce atestă achiziția produselor participante în perioada de desfășurare a Campaniei trebuie păstrat întreg și nedeteriorat. Pierderea sau deteriorarea acestuia, în orice mod, va duce la invalidarea premiului în cazul unui câștig. În cazul în care pe bonul fiscal nu apare denumirea produselor participante, Participantul va trebui sa facă dovada și cu ambalajele produselor participante achiziționate pe bonul respectiv.

5.4.  După data încheierii Campaniei, Produsele Participante descrise mai sus își pierd această calitate, Organizatorul nemaiavând nicio responsabilitate și nemaiasumându-și nicio obligație în legătură cu nicio circumstanță care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualității ori continuării Campaniei.

5.5. Produsele participante sunt disponibile în limita stocului existent din fiecare magazin participant la Campanie.

 

SECȚIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

6.1.Pentru înscrierea validă în Campanie, este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a. Participantul trebuie să aibă drept de înscriere potrivit prevederilor Secțiunii 4 de mai sus;

b. Participantul trebuie să achiziționeze cel puțin unul dintre produsele participante, menționate la secțiunea 5.1 din cadrul prezentului Regulament și oricare alt produs Bonduelle, pe același bon fiscal, în perioada Campaniei și să poată face dovada de achiziție; achiziționarea mai multor produse pe un singur bon fiscal, multiplu de 2 produse, nu dă dreptul participantului de a înscrie acel bon fiscal de mai multe ori în Campanie.

c. Participantul se va înscrie la Campanie exclusiv prin inscrierea unuia sau mai multor bonuri fiscale, distincte, cu respectarea condițiilor solicitate ce sunt prevăzute la Secțiunea 6.

d. Înscrierea se va face exclusiv pe Perioada Campaniei menționată la Secțiunea 3 de mai sus;

e. Participantul va folosi pentru înscriere un număr de telefon mobil valid, personal, valabil în următoarele rețele de telefonie mobilă Orange, Vodafone, Telekom sau DIGI.

f. Un Participant unic poate înscrie în Campanie maximum 5 numere de bon fiscal pe toată durata de desfășurare a Campaniei. Orice alt număr de bon introdus după primele 5, de pe toată durata de desfășurare a Campaniei, nu va fi luat în considerare. Organizatorul nu va fi făcut responsabil pentru acele numere de bon fiscal valide pe care Participantul nu le poate înscrie din acest motiv.

g. Un Participant unic este definit de același număr de telefon, indiferent de modalitatea înscrierii numărului de bon fiscal.

h. Același Număr de bon fiscal poate fi transmis o singură dată.

6.2. Participantul va înscrie în campanie o singură dată numărul bonului fiscal.

6.2.1. În cazul în care, la verificări ulterioare, Organizatorul constată ca același număr de bon este înscris de mai multe ori de către același Participant sau de către Participanți diferiți, acesta va lua în considerare doar prima înscriere pentru numărul de telefon corespunzător primei înscrieri, ordinea înscrierilor fiind cea cronologică, raportată la ora recepției în baza de date a Organizatorului.

6.2.2. În cazul în care Participantul poate face dovada cu bonurile fiscale aferente fiecărei înregistrări, atunci Organizatorul va considera valide toate înscrierile Participantului. 

6.3.  Organizatorul este îndreptățit sa ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum și a Organizatorului. Orice încercare de fraudare se soldează cu eliminarea Participantului în cauză din Campanie și cu sesizarea organelor de cercetare penală, Organizatorul urmând să informeze respectivul participant cu privire la această decizie. Organizatorul poate efectua verificări pe tot parcursul Campaniei, solicitând Participantului bonurile fiscale aferente fiecărei înregistrări.

6.4. Participanții se pot înscrie în Campanie online, prin completarea unui formular de înscriere disponibil la accesarea website-ului www.bonduelle.ro/promo-vapeur

6.4.1. Formularul de înscriere se află în secțiunea „PARTICIPA” și conține următoarele câmpuri și bife:

 • Nume;
 • Prenume;
 • Numar de telefon ;
 • Numar bon fiscal;
 • Data bon fiscal;
 • Inscriere bon fiscal (Incarca poza bonului fiscal)
 • Bifă “Am citit si sunt de acord cu termenii si conditiile prevazute in Regulamentul campaniei promotionale.”
 • Bifă “Am citit si sunt de acord cu Politica de Confidentialitate si Politica de cookies.”

6.4.2. Toate câmpurile sunt obligatorii. Nebifarea/Necompletarea câmpurilor duce la imposibilitatea înscrierii în Campanie.

6.4.3. Pentru ca înscrierea să fie validă, după completarea informațiilor solicitate în formular, Participantul trebuie să apese butonul „TRIMITE”.

6.5. Dupa finalizarea înscrierii, Participantului i se va afișa unul dintre următoarele mesaje:

a. Pentru fiecare înscriere efectuată înainte de 04.11.2022, îndiferent de câte înscrieri efectuează, participantul va primi un mesaj cu următorul conținut:

Campania "Fii fresh ca legumele - Bonduelle Vapeur" încă nu a început. Cumpără minimum 2 produse Bonduelle, dintre care cel putin un produs din gama Vapeur, în perioada 4 Noiembrie – 11 Decembrie 2022 și înscrie bonul pe www.bonduelle.ro/promo-vapeur

b. Dacă un participant a efectuat o înscriere validă în Campanie, va primi următorul mesaj:

Felicitări! Te-ai înscris cu succes în campania"Fii fresh ca legumele - Bonduelle Vapeur." Pentru validare, pastreaza in original bonul fiscal incarcat in formularul de inscriere”.

c. Dacă un participant încearcă să introducă cel de-al 6-lea număr de bon fiscal în campanie, acesta va primi un mesaj cu următorul text:

Ai introdus deja numărul maxim de bonuri fiscale admise în Campanie (5 bonuri). Îți mulțumim pentru participare!

d. Dacă un Participant se înscrie dupa terminarea campaniei, acesta va primi următorul mesaj: 

Campania "Fii fresh ca legumele - Bonduelle Vapeur"s-a încheiat în data de 11.12.2022. Îți mulțumim pentru participare și te învităm să te bucuri în continuare de produsele Bonduelle.

e. Dacă același număr de bon fiscal este trimis de mai multe ori, în aceeași zi, de pe același număr de telefon:

Acest număr de bon fiscal a fost deja inscris în campania "Fii fresh ca legumele - Bonduelle Vapeur". Pentru o nouă înscriere, te rugăm să participi cu un alt bon, care conține minimum 2 produse Bonduelle, dintre care cel putin un produs din gama Vapeur. Îți mulțumim!

 

SECȚIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI

7.1. În cadrul Campaniei, vor fi acordate următoarele premii:

Nr.crt

Modalitate acordare premiu

Descriere premiu

Cantitate

(buc.)

Valoare unitara   (RON)
TVA inclusa

Valoare totala (RON)
TVA inclusa

1

Tragere la sorti

Tichet de vacanta la DasFort Boutique, Rasnov

                5 

5.000 RON

25.000 RON

2

Tragere la sorti

Purificator și ventilator Dyson Purifier Cool™ TP07

                5 

3.000 RON

15.000 RON

3

Instant, la casa de marcat

Bonduelle Fasole Rosie Boabe 200g

       10.000 

6 RON

56.000 RON

TOTAL

96.000 RON

Valoarea totală a premiilor acordate în cadrul Campaniei este de 96.000 RON  cu TVA inclusa.

7.2. Specificațiile premiilor:

 1. Tichet de vacanta la DasFort Boutique, Rasnov. Voucherele de vacanță au valabilitate de 1 an de zile de la data emiterii, în vederea achiziționării unui pachet de vacanță la DasFort Boutique, Rasnov, Romania. Voucherele de vacanță pot fi valorificate prin agenția de turism Happy Tour (www.happytour.ro) Câștigătorul unui asemenea premiu va trebui să contacteze telefonic agenția de turism indicată, în interiorul perioadei de valabilitate a voucherelor, la numarul de telefon 021 9692, pentru a rezerva perioada dorita. Câștigătorul va trebui să menționeze agenției de turism că dorește să utilizeze un voucher din prezenta Campanie, alături de codul voucherului. În cazul în care pachetul turistic achiziționat depășește valoarea voucherului de vacanță, câștigătorul va plati diferența către furnizorul de servicii. În cazul în care pachetul turistic achiziționat are o valoare mai mică decât valoarea voucherului de vacanță, câștigătorul nu va primi diferența de bani.
 2. Purificator și ventilator Dyson Purifier Cool™ TP07. Purificatorul de aer Dyson Purifier Cool™ TP07 capteaza praful, alergenii si bacteriile, purifica si reimprospateaza aerul din intreaga camera, detecteaza si capteaza automat poluantii si are sistem de filtrare etans.
 3. Bonduelle Fasole Rosie Boabe 200g

7.3. Premiile constand in legume la conserva Bonduelle Fasole Rosie Boabe 200g, se ofera exclusiv in magazinele din comertul traditional, semnalizate ca magazine participante in promotie prin materiale de comunicare la raft. Premiile se ofera instant, la casa de marcat, in limita stocului disponibil din magazin, cu conditia respectarii mecanismului promotional prezentat la art.6.1.

7.4. Premiile constand in tichete de vancata la DasFort Boutique Rasnov, respectiv purificator și ventilator Dyson Purifier Cool™ TP07 se ofera prin tragere la sorti electronica, in fata notarului public.

7.4.1. Tragerea la sorti pentru desemnarea castigatorilor va avea loc in data de 13 Decembrie 2022.

7.5. Câștigătorii premiilor oferite în cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor în bani sau înlocuirea acestora cu alte bunuri și nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiilor câștigate.

7.6. În cadrul prezentei Campanii, un participant poate câștiga un singur premiu oferit prin tragere la sorti si un premiu oferit instant, la casa de marcat. Cu acelasi bon fiscal se poate câștiga un singur premiu acordat prin tragere la sorti, în cadrul Campaniei.

 

SECȚIUNEA 8. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR ȘI ACORDAREA PREMIILOR

8.1. Participantii la aceasta Campanie trebuie sa pastreze documentele fiscale in original pana la publicarea listei castigatorilor validati pe websiteul Campaniei. 

8.2. Procedura de validare presupune 3 etape:

 • validare preliminara, efectuata pe baza pozelor de documente fiscale incarcate pe websiteul Campaniei in momentul inscrierii in Campanie;
 • validare telefonica;
 • validarea finala, pentru cele 10 premii, oferite prin tragere la sorti.

Neindeplinirea sau indeplinirea partiala a oricarei dintre cele 3 etape de catre un potential castigator conduce de la sine la invalidarea acestuia si apelarea la rezerve.

8.3. Etapa 1. Validarea preliminara

8.3.1. Pozele documentelor fiscale incarcate pe websiteul Campaniei de catre Potentialii castigatori desemnati in cadrul tragerilor la sorti, precum si toate celelalte date completate in momentul participarii la Campanie, vor identificate si verificate in vederea stabilirii indeplinirii conditiilor de validitate mentionate in cadrul Sectiunii 5. Produsele participante si Sectiunii 6. Mecanismul Campaniei.

8.3.2. In cazul in care poza documentului fiscal nu respecta in totalitate conditiile de validitate, spre exemplu: nu contine produse participante sau valoarea acestora nu corespunde cerintelor de participare, data bonului este anterioara datei inceperii campaniei, numarul si data documentului fiscal nu corespund cu cele inscrise in formularul de participare, etc, potentialul castigator este automat descalificat si se trece la validarea primei rezerve extrase pentru potentialul castigator descalificat. Procedura de validare a rezervelor este aceeasi cu cea pentru validarea potentialilor castigatori.

8.3.3. In cazul in care poza documentului fiscal este ilizibila ori nu apartine unui document fiscal, potentialul castigator, sau rezerva, va fi contactat de reprezentantul Agentiei Digitale prin apel telefonic la numărul de telefon înscris pe website-ul Campaniei, de minimum 3 ori, la ore diferite, în intervalul orar 10:00 – 18:00, timp de doua (2) zile lucratoare, pentru a i se solicita trimiterea pozei documentului fiscal pe email. Reprezentantul Agentiei Digitale care va efectua apelul, isi va dezvalui identitatea si va anunta persoana care raspunde la telefon ca este potential castigator al unui premiu al Campaniei, urmand a parcurge impreuna procedura de validare telefonica. Pentru evitarea oricarei neintelegeri, reprezentantul Agentiei Digitale ii va comunica fara echivoc persoanei care a raspuns la telefon si care urmeaza sa revendice premiul, faptul ca niciun potential castigator nu va fi considerat ca fiind castigator al unui premiu pana cand nu este validat final conform prevederilor Regulamentului. Apoi va informa potentialul castigator cu privire la introducerea si prelucrarea datelor personale ce urmeaza a fi comunicate, in baza de date a Agentiei Digitale, in vederea validarii, respectiv atribuirii premiului si ii va solicita sa confirme participarea/ participarile sale in Campanie si faptul ca detine in original, complet si nedeteriorat documentul fiscal cu numarul si data cu care s-a inscris in Campanie si care a fost desemnat castigator prin tragerea la sorti. In situatia in care potentialul castigator confirma toate informatiile mentionate anterior, acestuia ii va fi solicitat sa faca dovada eligibilitatii pentru premiu, in maximum douăzeci și patru (24) de ore  prin trimiterea pe e-mail la adresa [email protected] (comunicata acum potentialului castigator de catre reprezentantul Organizatorului), a unei fotocopii a documentului fiscal cu numarul si data  cu care s-a inscris in Campanie si care a fost desemnat castigator prin tragerea la sorti, mentionand in scris si numarul de telefon pe care l-a completat in formularul de participare. Potentialul castigator are obligatia sa se asigure ca fotocopia documentului fiscal este lizibila cu usurinta. In cazul in care potentialul castigator nu are o adresa email si nu poate indeplini procedura de validare pe email, acesta trebuie sa anunte Agentia Digitala cu privire la acest aspect, in momentul contactarii telefonice, si va trimite documentul fiscal in original, in termen de cinci (5) zile lucratoare de la data contactarii telefonice, prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, la adresa: VOXLINE COMMUNICATION S.R.L. – OFICIUL POȘTAL NR. 15, CĂSUȚA POȘTALĂ NR. 15, BUCUREȘTI.

8.3.4. In cazul in care termenul de 24 de ore nu a fost respectat de catre un potential castigator sau acesta trimite documentatia specificata mai sus incompleta sau ilizibila, participarea acestuia la Campanie va fi invalidata de catre Agentia Digitala, urmand a se proceda la contactarea rezervelor, in ordinea in care acestea au fost extrase, reluandu-se validarea in aceleasi conditii.

8.3.5. In cazul in care reprezentantul Agentiei Digitale nu poate contacta potentialul castigator in termenul de doua (2) zile lucratoare, din motive independente de vointa sa, precum: numar de telefon incorect, telefon inchis, apeluri nepreluate, etc, potentilul castigator este automat invalidat, urmand a se proceda la contactarea rezervelor, in ordinea in care acestea au fost extrase, reluandu-se validarea in aceleasi conditii.

8.3.6. De asemenea, potentialul câștigător va fi invalidat de catre Agentia Digitala, urmand a se proceda la contactarea rezervelor, in ordinea in care acestea au fost extrase, reluandu-se validarea in aceleasi conditii, in urmatoarele situatii:

 • Documentul fiscal receptionat de catre Agentia Digitala, prin e-mail, din partea potentialului castigator contine alte elemente de identificare (numar/data) decat numarul si data extrase ca fiind castigatoare;
 • Documentul fiscal receptionat de catre Agentia Digitala, prin e-mail, din partea potentialului castigator nu face dovada indeplinirii cumulative a tuturor conditiilor necesare validarii, detaliate in cadrul Regulamentului.

8.4. Etapa 2. Validarea telefonica       

8.4.1. Daca pasii de validare preliminara au decurs corespunzator reprezentantul Agentiei Digitale va contacta potentialul castigator  prin apel telefonic la numărul de telefon înscris pe website-ul Campaniei, de minimum 3 ori, la ore diferite, în intervalul orar 10:00 – 18:00, timp de doua (2) zile lucratoare pentru a-l instiinta ca este potential castigator si pentru:

 • a-i solicita datele de livrare a premiului (adresa), in cazul castigatorilor premiilor zilnice si saptamanale;
 • a-i solicita trimiterea documentului fiscal in original pentru indeplinirea ultimei etape de validare, in cazul castigatorului marelui premiu, in termen de cinci (5) zile lucratoare de la data contactarii telefonice, prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, la adresa: VOXLINE COMMUNICATION S.R.L. – OFICIUL POȘTAL NR. 15, CĂSUȚA POȘTALĂ NR. 15, BUCUREȘTI.

8.4.2.  In cazul in care potentilii castigatori din aceasta etapa de validare nu pot fi contactati telefonic, in termenul mentionat la art 8.4.1. acestia sunt automat descalaificati si se va trece la validarea rezervelor, in ordinea in care au fost extrase. Organizatorul nu isi asuma rapsunderea pentru imposibilitatea contactarii potentialilor castigatori si/sau rezerve ca urmare a comunicarii eronate a numarului de telefon mobil in momentul inscrierii in Campanie. 

8.4.3.  In cazul in care potentialii castigatori ai premiilor oferite prin tragere la sorti nu trimit documentul fiscal in original in termenul mentionat, de cinci (5) zile lucratoare, sau trimit un alt document decat cel cu numarul si din data comunicate de reprezentantul Agentiei Digitale, sunt automat descalificati si se va trece la validarea rezervelor, in ordinea extragerii.

8.5.     Etapa 3. Validarea finala

8.5.1. Validarea finala va avea loc la momentul receptionarii de la potentialul castigator a  documentului fiscal în original, conținând numarul si data extrase castigatoare,  in termen de cinci (5) zile lucratoare de la data contactarii telefonice, prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, la adresa: VOXLINE COMMUNICATION S.R.L. – OFICIUL POȘTAL NR. 15, CĂSUȚA POȘTALĂ NR. 15, BUCUREȘTI. Castigatorul marelui premiu va trimite si o copie a documentului de identitate, in vederea colectarii codului numeric personal pentru plata, de catre Organizator, a impozitului aferent premiului castigat.

8.5.2. In cazul in care potentialul castigator motiveaza intemeiat imposibilitatea expedierii  documentului fiscal în original și complet, conținând numarul si data extrase castigatoare, in termenul menționat, atunci Organizatorul iși rezerva dreptul de a prelungi intervalul de timp mai sus menționat cu inca cinci (5) zile lucrătoare. Daca participantul nu respecta nici acest termen extins, potentialul câștigător va fi invalidat  si se va apela la rezerve in ordinea extragerii acestora, urmandu-se aceeasi procedura de validare 

8.5.3. In cazul in care potentialul castigator nu transmite documentul fiscal in original, ori acesta este modificat, viciat, deteriorat, etc, conform celor de mai sus, se va apela la rezerve in ordinea extragerii acestora, urmandu-se aceeasi procedura de validare.

8.5.4. In cazul in care procedura de validare pentru marele premiu a decurs corect, Organizatorul va expedia premiul prin intermediul unei societati de curierat, pe cheltuiala Organizatorului, la adresa comunicata de castigatorul validat al acestui tip de premii. Curierul va preda premiul castigatorului validat iar castigatorul are obligatia semnarii documentului de predare (awb) si a tuturor documentelor solicitate de Organizator, necesare dovedirii predarii acestui premiu si indeplinirii obligatiilor legale.

8.6.     In toate cazurile in care, in momentul validarii electronice Agentia Digitala/Organizatorul au orice suspiciuni cu privire la acuratetea informatiilor inscrise pe documentul fiscal, ori acesta este ilizibil, deteriorat, modificat s.a,  Agentia Digitala va solicita documentul fiscal in original de la potentialul castigator. In acest sens va informa potentialul castigator despre necesitatea trimiterii documentului fiscal in original si va acorda un termen de cinci (5) zile lucratoare de la data contactarii telefonice, pentru ca potentialul castigator sa trimita documentul fiscal in original, prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, la adresa: VOXLINE COMMUNICATION S.R.L. – OFICIUL POȘTAL NR. 15, CĂSUȚA POȘTALĂ NR. 15, BUCUREȘTI. Imposibilitatea potentialului castigator de a trimite documentul fiscal, ori trimiterea unui alt document fiscal, sau daca documentul fiscal trimis este deteriorat, modificat, etc. conduce automat  la descalificarea potentialului castigator si aplearea la rezerve care se vor supune regulilor de validare descrise in Regulament.

8.7.     Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica  eligibilitatea documentelor fiscale direct, in magazinul care a emis documentul fiscal, fara implicarea directa a participantului potential castigator. În cazul în care, în urma verificarii, se constata ca documentul fiscal nu exista sau nu corespunde in intregime cu cel eliberat de magazinul respectiv, potentialul castigator va fi invalidat si pierde dreptul de acordare al premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul apeland la rezerve care se vor supune aceloraşi reguli de validare descrise in prezentul Regulament.

8.8.     Termenele de revendicare si validare vor fi aplicate si eventualelor rezerve, in situatia in care potentialul castigator nu indeplineste conditiile prezentului Regulament.

8.9.     Castigatorii tragerii la sorti si premiile castigate vor fi anuntati pe www.bonduelle.ro/promo-vapeur, sectiunea Castigatori, pana pe data de 9 ianuarie 2023.

8.10.  Organizatorul si reprezentantii sau nu isi asumă răspunderea pentru:

 1. Pierderea si/sau deteriorarea bonului fiscal;
 2. Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscale sau continutului acestora;
 3. Erori de imprimare sau alte erori referitoare la bonul fiscal;
 4. Existenta la punctul de vanzare din magazinele participante a produselor participante la promotie;
 5. Erorile in datele furnizate de catre castigatori, precum si lipsa de acuratete a datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organistrul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea inmanarii premiului sau la imposibilitatea identificarii unui castigator;
 6. Imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului; din motive independente de Organizator;
 7. Imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului sau de a beneficia de premiul respectiv, din motive ce nu depind de Organizator si Imputernicitul acestuia;
 8. Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament;
 9. Suportarea cheltuielilor de deplasare a castigatorilor necesare pentru a intra în posesia premiilor;
 10. Calitatea premiilor (vicii ascunse), inclusiv calitatea serviciilor oferite de operatorii de turism si/sau transport (e.g. servicii de curierat rapid). Pentru produsele oferite ca premiu, castigatorii vor beneficia de protectia legala referitoare la dreptul de garantie, in functie de certificatul de garantie oferit de producator.
 11. Orice fel de incident/accident/disconfort/dauna/prejudicu/vatamare pe care le-ar putea suporta sau la care ar putea fi parte vreunul dintre castigatorii premiului si/sau persoanele care il insotesc;
 12. Organizatorul si reprezentantii sai sunt absolviti de orice raspundere pentru toate prejudiciile/vatamarile/daunele suferite de catre castigator si/sau de catre persoanele care il reprezinta legal in legatura cu premiul castigat, cu exceptia raspunderii care poate fi angajata conform legii aplicabile referitoare la protectia consumatorilor pentru produsele Bonduelle.

 

 

SECȚIUNEA 9. TAXE ȘI IMPOZITE

9.1.     Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru niciun fel de taxe, impozite sau alte restrictii de natura fiscala ori de alta natura care pot aparea in legatura cu premiul acordat sau cu ridicarea acestuia, cu exceptia obligatiei de a calcula, retine si vira impozitul pe venit calculat la valoarea premiului acordat (pentru premiile a caror valoare depaseste pragul de 600 lei) potrivit prevederilor Codului Fiscal din 2015. Pentru indeplinirea acestei obligatii, Organizatorul va solicita castigatorului urmatoarele date personale : nume, prenume, complete, si CNP.

9.2.     Prezenta promotie este organizata in scopul stimularii vanzarilor produselor Bonduelle.

 

SECȚIUNEA 10. ERORI, COMUNICĂRI NECORESPUNZĂTOARE 

10.1.      Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare primirii sale nu vor fi in responsabilitatea Organizatorului si / sau a Imputernicitului.

10.2.      Organizatorul si Imputernicitul nu vor fi raspunzatori de modul in care magazinele care comercializeaza produsele participante la promotie manipuleaza, organizeaza, distribuie si/sau vand produsele participante la Campanie si nici de eventualele deteriorari ale ambalajelor care ar putea rezulta din aceste activitati, precum si nici de stocurile pe care acestea le au.

10.3.      Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania promotionala poate fi mediatizata in scopul aducerii sale la cunostinta publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare cu rol informativ succint. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine nu vor fi interpretate prin ele insele, ci numai in context si impreuna cu prevederile prezentului Regulament.

10.4.      Bonurile care sunt deteriorate, falsificate, inventate, cât şi orice altă imitaţie sunt considerate nule și nu vor fi luate în considerare în cadrul Campaniei. Orice încercare de falsificare va fi pedepsită conform legislaţiei în vigoare. Organizatorul prezentei Campanii, precum și celelalte firme implicate în campanie, nu îşi asumă nici o răspundere pentru bonurile necorespunzătoare (deteriorate, falsificate, pierdute, înstrăinate) sau pentru orice alţi factori care ar putea afecta dreptul de participare la prezenta Campanie, și Organizatorul nici nu va fi obligat să acorde premiile pe baza unor astfel de bonuri care nu întrunesc toate condiţiile prevăzute în prezentul Regulament Oficial pentru a fi validate.

 

SECȚIUNEA 11. LIMITAREA RĂSPUNDERII

11.1. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum și a Organizatorului. Orice încercare de fraudare se soldează cu eliminarea Participantului în cauză din Campanie și cu sesizarea organelor de cercetare penală, Organizatorul urmând să informeze respectivul participant cu privire la această decizie.

11.2. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri în cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitivă.

11.3. Organizatorul nu iși asumă responsabilitatea pentru:

 • Pierderea bonurilor fiscale;
 • Bonurile fiscale deteriorate, incomplete sau necorespunzătoare din punct de vedere al conținutului;
 • Lipsa produselor participante din magazine;
 • Înscrierile online care nu conțin toate câmpurile obligatorii;
 • Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscale sau conținutului acestora;
 • Eventualele dispute legate de numărul de telefon înscris în Campanie;
 • Erorile în datele furnizate de către Participant. Acuratețea datelor de contact nu atrage răspunderea Organizatorului, fiind în responsabilitatea exclusivă a participanților. Ca atare, Organizatorul nu are niciun fel de obligație în cazul furnizării de către participanți a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificării câștigătorului sau înmânării premiului;
 • Imposibilitatea câștigătorilor de a intra în posesia premiilor din motive independente de Organizator;
 • Cazurile în care câștigătorul nu respectă condițiile de validare detaliate în prezentul Regulament Oficial;
 • Situațiile în care numărul de telefon de pe care este realizată înscrierea nu poate fi identificat sau apelat (număr incorect, numărul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se află în aria de acoperire etc.) și ca atare Organizatorul nu poate contacta participantul la Campanie;
 • Situațiile în care consumatorii achiziționează în perioada Campaniei oricare dintre produsele Organizatorului neparticipante la Campanie;
 • Organizatorul nu va fi răspunzător pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de către câștigător în legătură cu premiile câștigate, indiferent de natura acestor prejudicii, cu exceptia situațiilor expres prevăzute de lege și care ar institui o astfel de răspundere;
 • Organizatorul nu va fi responsabil pentru întârzierile în livrarea/ înmânarea premiilor cauzate de întârzieri în prestarea serviciilor de către furnizorii acestuia (de ex. furnizorii de servicii de curierat);
 • Organizatorul nu este responsabil de starea premiului în momentul livrării premiului către câștigător. Organizatorul este responsabil doar de starea predării premiului către curier în scopul livrării catre câștigător.
 • Din momentul primirii premiilor de către câștigător, Organizatorul nu mai răspunde de integritatea și calitatea acestora.
 • Organizatorul Campaniei va acorda premii Participanţilor care au luat parte la Campanie, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial și care fac dovada achiziţionării produselor participante la Campanie.
 • Organizatorul nu răspunde în niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezultă din înscrierea la Campanie cu excepția cazului în care acestea se datorează unor acte de neglijență gravă sau unor acte intenționate de care este responsabil Organizatorul.
 • Organizatorul nu va avea nicio răspundere față de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către participant în legătură cu această campanie.
 • Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii.
 • Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru:
 • Situaţiile în care consumatorii achiziţionează în perioada campaniei promoţionale produse neparticipante la promoţie.
 • Eventuale greşeli de tipărire a ambalajelor, inclusiv a mesajelor de pe materialele promoționale.
 • Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice persoană participantă în campanie care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al campaniei. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice intenţie de influenţare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea din Campanie. În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

SECȚIUNEA 12. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

12.1    Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si societatile implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte prevederile:

 • REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor, in continuare „GDPR”);
 • Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002;
 • Legii 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Codului Civil roman, precum si a tuturor actelor normative in vigoare care se aplica derularii acestei campanii.

12.2. Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei promotionale:

(a) Pentru participantii in campanie: numele și prenumele, numarul de telefon mobil. Scopurile colectarii si prelucrarii bazei de date sunt: inscrierea in campanie, desemnarea castigatorului campaniei, alocarea premiului, centralizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori. Aceste date sunt prelucrate in vederea selectionarii castigatorilor campaniei.

(b) Pentru castigatorii premiilor instant la casa de marcat: nu se colecteaza date personale suplimentare;

(c) Pentru castigatorii premiilor acordate prin tragere la sorti: nume si prenume, data nasterii, numar de telefon mobil, adresa de livrare premiu, semnatura, voce, cod numeric personal (CNP).  Aceste date sunt prelucrate in vederea acordarii si livrarii premiului precum si in vederea respectarii obligatiilor fiscale de catre Organizator.

(d) Datele referitoare la persoanele care nu au castigat un premiu sunt stocate de Organizator timp de 6 luni, iar datele referitoare la castigatori sunt stocate timp de 10 ani, incepand cu anul urmator incheierii campaniei promotionale.

(e) Pentru participanti se prelucreaza, prin intermediul site-ului, o serie de date aditionale prin intermediul cookie-urilor, pe baza carora se inregistreaza si contorizeaza interactiunile fiecarui participant cu site-ul promo-vapeur.bonduelle.ro  si supusa unei note de informare distincte disponibile in site.

Datele sunt furnizate in mod direct de participanti. Refuzul furnizarii acestor date determina imposibilitatea inscrierii la campania promotionala si/sau de intrare in posesia premiului.

12.3.Prin înscrierea in Campanie, Participanții sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului si se obliga sa le respecte ca atare, intelegand pe deplin toate efectele acestora. Drept urmare, în cazul în care vor caștiga, participantii accepta ca, pentru indeplinirea de catre Organizator a obligatiilor impuse de art. 42, alin. (2) din Ordonanta de Guvern nr. 99/2000, numele acestora si premiul castigat vor fi facute publice in conditiile mentionate mai sus in prezentul Regulament. Aceste informatii vor fi mentinute atata vreme cat este necesar pentru ca participantii sa formuleze contestatii, in conditiile art. 11.3 de mai sus, insa nu mai mult de data de 09.01.2023.

12.4. Inscrierea in Campanie, derularea si efectele acesteia implica colectarea si prelucrarea de date cu caracter personal. Datele personale care se colecteaza sunt: nume, prenume, semnatura, nr. de telefon, adresa de e-mail CNP in cazul castigatorilor de premii cu valoare mai mare de 600 lei pentru indeplinirea obligatiilor fiscale impuse de Codul Fiscal Organizatorului referitor la calculul, retinerea si virarea impozitelor pe venitul din premii.

12.5. Prin inscrierea si participarea in aceasta Campanie, persoana care este desemnata si validata ca si castigatoare a unui premiu a carui valoare depaseste suma de 600 lei (suma prag prevazuta la art. 110 alin. 4 litera a) din Codul Fiscal din 2015) are la cunostinta faptul ca trebuie sa prezinte Organizatorului informatii corecte si reale referitoare la numele si prenumele sau, cat si CNP-ul (codul numeric personal), intocmai cum apar acestea in actul de identitate. Prezentarea acestor informatii este imperativa pentru ca Organizatorul sa poata respecta obligatiile impuse de Codul Fiscal, si anume calcularea, retinerea si plata impozitului pe venitul din premii obtinut de castigator. Ca atare, Organizatorul va retine, pentru scopul mentionat anterior, cat si pentru evidentele sale contabile, datele transmise (nume, prenume si CNP) pe o durata care nu va depasi termenele impuse de legislatia in vigoare, respectiv 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite. 

12.6. Operatorul datelor personale (denumit in continuare „Operatorul”) enumerate la punctul 3 de mai sus este BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT., cu sediul social in Ungaria, 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 25, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. HU10766299 (EU VAT Reg. Numb.), cod fiscal 10766299-2-44, reprezentata prin Ferenc Kisvari, in calitate de Director, având reprezentanţǎ în România - BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT Reprezentanta, cu sediul in Bulevardul Corneliu Coposu, nr 6-8, etaj 9, Unirii View, sector 3, 030606, București, CUI 23450730, Autorizatie de Functionare 1515/12/2018.

Operatorul colecteaza si prelucreaza aceste date prin intermediul imputernicitului (denumit in continuare „Imputernicit”), S.C. Goldfish Project SRL societate juridica romana, cu sediul în România, str. Cozla, nr 2, parter, Bloc F40, Ap.1, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/7425/2019, CUI RO 41225612.

12.7. Scopul colectarii si prelucrarii datelor personale mentionate la punctele 3 si 4 de mai sus il reprezinta: inscrierea in Campanie, derularea Campaniei, validarea castigatorului si atribuirea premiului, inmanarea premiului (direct sau prin curier rapid), beneficierea de premiul castigat, solutionarea eventualelor reclamatii referitoare la derularea Campaniei, formulate conform prevederilor din prezentul Regulament, precum si indeplinirea de catre Organizator si Imputernictul sau a obligatiilor prevazute de legislatia in vigoare si a interesului legitim.

12.8.  Temeiul juridic al colectarii si prelucrarii datelor personale mentionate la punctul 3 de mai sus il constituie campania promotionala adresata de catre Organizator publicului larg, acceptata de catre participanti prin inscrierea voluntara, conform art. 6 alin. (1), literele a) si b), c) din GDPR.

12.9. In afara de Organizator, prin Imputernicit si colaboratorii sai (Agentia Digitala), categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal colectate in virtutea Campaniei sunt: societatile care furnizeaza servicii de curierat rapid (pentru transmiterea premiilor) si avocatul/notarul ce atesta rezultatele extragerii.

12.10. De asemenea, in virtutea art. 13, alin. (2) din GDPR, participantii sunt informati ca:

 1. Datele colectate in virtutea prezentei Campanii sunt stocate de catre Operator pentru o perioada care nu va depasi prevederile impuse de legislatia in domeniu, luandu-se ca reper maxim termenul general de prescriptie de 3 ani (art. 2.517 Cod Civil), iar in cazul datelor necesare pentru evidentele contabile, 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite potrivit legislatiei contabile in vigoare;
 2. Beneficiaza de dreptul de a solicita Operatorului: accesul la datele cu caracter personal, rectificarea sau stergerea acestora, restrictionarea prelucrarii, dreptul de a va opune prelucrarii, precum si dreptul de a solicita portabilitatea datelor, toate aceste drepturi fiind explicate, pe scurt, mai jos;
 3. Beneficiaza de dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul, fara ca acest fapt sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia, insa retragerea consimtantului echivaleaza cu imposibilitatea de inscriere in Campania promotionala sau cu imposibilitatea de a participa efectiv la Campania promotionala, dupa caz;
 4. Furnizarea de date cu carater personal efectuata in virtutea prezentei Campanii reprezinta o obligatie contractuala (contractul, in acest caz, fiind reprezentat de relatia dintre Organizator si participant ca urmare a inscrierii voluntare a acestuia in Campanie), participantul fiind obligat sa furnizeze datele personale intocmai pentru a putea participa la Campanie, dar si o obligatie legala, Organizatorul fiind obligat sa solicite date personale pentru a respecta obligatiile impuse de legislatie in vigoare (cum ar fi, dar fara a se limita la Codul Fiscal din 2015, Legea contabilitatii nr. 82/1991, O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata). In cazul nerespectarii acestor obligatii contractuale si legale, persoanele doritoare nu se vor putea inscrie in campanie, iar odata inscrise, nu vor putea fi incluse in tragerea la sorti si nu vor putea beneficia de premiile puse in joc, de asemenea, Organizatorul va spus sanctiunilor contraventionale si/sau penale;
 5. Au dreptul sa depuna plangere in fata Autoritatii Nationale Pentru Supravegherea si Protectia Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.S.C.P.).

12.11. Mai jos sunt descrise, pe scurt, drepturile pe care GDPR le confera persoanelor vizate:

 1. (1) Dreptul de acces la date: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Obtinerea confirmarii se face in baza unei cereri scrise, datate si semnate, adresate Operatorului, trimise la adresa acestuia mentionata la Sectiunea 1 din Regulamentul Oficial.

In cazul in care datele personale ale persoanei vizate sunt prelucrate de catre Operator, persoana vizata are acces la urmatoarele informatii:

(a)       scopurile prelucrării;

(b)       categoriile de date cu caracter personal vizate;

(c)       destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;

(d)       acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

(e)       existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;

(f)        dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;

(g)       în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora;

(h)       existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4) din GDPR, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

(2)   În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanțiile adecvate în temeiul articolului 46 din GDPR referitoare la transfer.

(3)   Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic și cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informațiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.

(4)   Dreptul de a obține o copie menționată la alineatul (3) din GDPR nu aduce atingere drepturilor și libertăților altora. – art. 15 GDPR

 1. Dreptul la rectificare : se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, de catre Operator a datelor cu caracter personal inexacte care o privesc pe persoana vizata, acesata avand dreptul de a obtine rectificarea datelor. – art. 16 GDPR
 2. Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") : dreptul de a solicita Operatorului stergerea datelor cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; retragerea consimtamantului si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; opunerea prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale. – art. 17 GDPR
 3. Dreptul la restrictionarea prelucrarii: poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite operatorului verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective. – art. 18 GDPR
 4. Obligatia de notificare privind rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal sau restrictionarea prelucrarii: Organizatorul comunica fiecarui destinatar caruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau stergere a datelor sau restrictionare a prelucrarii, daca acest lucru se dovedeste a fi posibil si daca nu presupune eforturi disproportionate. – art. 19 GDPR
 5. Dreptul la portabilitatea datelor: In cazul in care pe parcursul derularii campaniei si a efectelor acesteia Organizatorul se schimba, persoana vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc si pe care le-a transmis Organizatorului initial. Datele trebuie primite intr-un mod structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si are dreptul de a transmite aceste date noului Organizator, fara obstacole din partea Organizatorului initial. – art. 20 GDPR
 6. Dreptul de opozitie: In orice moment, persoana vizata are dreptul de a se opune, din motive legate de situatia speciala in care se afla, prelucrarii datelor care o privesc atunci cand prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de Operator (art. 6 alin. (1) lit. f din GDPR). Astfel, Operatorul nu mai prelucreaza datele cu caracter personal, cu exceptia cazului in care Operatorul demonstreaza ca are in continuare motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatatrea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment prelucrarii in acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv. – art. 21 GDPR

 1. Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri: Persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care o privesc sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Cele mentionare anterior nu se aplica daca prelucrarea automata este necesara incheierii sau executarii unui contract cu Organizatorul, daca Organizatorul are o autorizatie in acest sens si daca persoana vizata si-a dat consimtamantul in mod explicit – art. 22 GDPR

12.12. Toate drepturile enumerate mai sus se exercita prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul Organizatorului, mentionat in preambul, cat si la adresa de e-mail [email protected]  .

12.13. Orice persoana vizata are dreptul sa inainteze plangeri catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in cazul in care drepturile enumerate mai sus i-au fost incalcate sau a suferit vreun prejudiciu ca urmare a prelucrarii ilicite a datelor cu caracter personal.

12.14. Participantii la aceasta campanie declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament pe care si le-au insusit integral.

12.15. Campania poate inceta in cazul in care are loc o schimbare a cadrului legislativ care nu mai permite realizarea acesteia, ori in cazul unor modificari organizatorice care fac imposibila continuarea sa.

 

SECȚIUNEA 13. ÎNCETAREA/ ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI. FORȚA MAJORĂ

13.1. Campania poate înceta înainte de implinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment ce constituie fortă majoră*, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Campaniei.

13.2. Campania mai poate înceta înainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendată oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație și cu respectarea prevederilor Regulamentului.

*Forţă Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial și care împiedică partea sau părţile să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o învocă, pe durata de existenţă a cazului de Forţă Majoră, confirmat de Camera de Comerţ și industrie a României. În înțelesul prezentului Regulament, constituie cazuri de forţă majoră următoarele evenimente:

 1. a) erori în tipărirea materialelor promoționale;
 2. b) tentative de fraudă ale mecanismului Campaniei;
 3. c) orice reglementare care poate aparea ulterior întrării în vigoare a Regulamentului și care poate interzice sau modifica termenii acestuia;

Enumerarea de mai sus nu este limitativă, fiind utilizată numai în scop exemplificativ. Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului Oficial și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1082 şi 1083 Codul Civil. În cazul în care invocă forţa majoră, Organizatorul este obligat să comunice existenţa acestuia participanţilor la Campanie, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

 

SECȚIUNEA 14. CONTESTAȚII ȘI LITIGII

14.1. Participanții pot depune contestații în legătură cu desfășurarea Campaniei promoționale prin email la adresa [email protected], până la data de 09.01.2023 inclusiv. După această dată, nicio contestație nu va mai fi luată în considerare de către Organizator. Contestațiile vor fi soluționate în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii acestora și un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicată sau la adresa poștală comunicată de către acesta.

14.2. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanți, cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Campaniei, se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instantele judecătorești române competente.

 

SECTIUNEA 15.  EXEMPLARELE REGULAMENTULUI OFICIAL

15.1. Editat și autentificat la Birou Individual Notarial “Dănilă” cu sediul in Bucuresti, str.Washington nr.11A, parter, ap.1, sector 1, într-un singur exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial și 3 (trei) duplicare, din care 1 (un) exemplar rămâne în arhiva biroului notarial și 2 (două) exemplare s-au eliberat părții.

 

ORGANIZATOR,

BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT.

prin S.C GOLDFISH PROJECT S.R.L.,

reprezentată prin administratorul

DAVID ANAMARIA "

 

Restul dispozițiilor din Regulamentul campaniei promoționale rămân neschimbate.         

 

Prezentul act aditional a fost editat și autentificat la Birou Individual Notarial “Dănilă” cu sediul in Bucuresti, str.Washington nr.11A, parter, ap.1, sector 1, într-un singur exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial și 3 (trei) duplicare, din care 1 (un) exemplar rămâne în arhiva biroului notarial și 2 (două) exemplare s-au eliberat părții.

 

Organizator,

BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT.

prin S.C GOLDFISH PROJECT S.R.L.,

reprezentată prin împuternicit CUDERA ANNA-MARIA-GABRIELA (fostă CIRIȘANU)


Campania promotională ”Fii fresh ca legumele - Bonduelle Vapeur”

Regulament Campania promotionala „Castiga o vacanta pentru o stare de bine si multe alte premii”

 

ACT ADIȚIONAL NR. 1 DIN 09.11.2022

la Campania promotională autentificată sub nr. 688/03.11.2022

de notarul public Dănilă Gina Loredana

 

Subscrisa BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT., cu sediul social in Ungaria, 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 25, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. HU10766299 (EU VAT Reg. Numb.), cod fiscal 10766299-2-44, reprezentata prin Ferenc Kisvari, in calitate de Director, având reprezentanţǎ în România - BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT Reprezentanta, cu sediul in Bulevardul Corneliu Coposu, nr 6-8, etaj 9, Unirii View, sector 3, 030606, București, CUI 23450730, Autorizatie de Functionare 1515/12/2018, în calitate de organizator al campaniei promotionale Castiga o vacanta pentru o stare de bine si multe alte premii”, prin intermediul agentiei de marketing si publicitate S.C. Goldfish Project SRL societate juridica romana, cu sediul în România, Bucureşti Sectorul 3, Str. Schitului, Nr. 9, parter, Bloc 40, Scara 1, Ap. 3, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/7425/2019, CUI RO 41225612, cont bancar nr. RO21INGB0000999909274509, deschis la ING BANK București Centrală, reprezentată prin împutenicit CUDERA ANNA-MARIA-GABRIELA (fostă CIRIȘANU), în baza procurii autentificate sub nr. 80/11.02.2021 de notar public Dănilă Gina Loredana, în calitate de Administrator,

 

închei prezentul act adiţional la Campania promotională autentificată sub nr. 688/03.11.2022 de notarul public Dănilă Gina Loredana, prin care se modifică denumirea Campaniei din „Castiga o vacanta pentru o stare de bine si multe alte premii” în "Fii fresh ca legumele - Bonduelle Vapeur". În consecință, Regulamentul Campaniei promotionale va avea următorul conținut :

 

"Campania promotională ”Fii fresh ca legumele - Bonduelle Vapeur

Perioada campaniei: 4 Noiembrie – 11 Decembrie 2022

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul campaniei promotionale "Fii fresh ca legumele - Bonduelle Vapeur" (denumită în continuare „Campania”) este BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT., cu sediul social in Ungaria, 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 25, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. HU10766299 (EU VAT Reg. Numb.), cod fiscal 10766299-2-44, reprezentata prin Ferenc Kisvari, in calitate de Director, având reprezentanţǎ în România - BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT Reprezentanta, cu sediul in Bulevardul Corneliu Coposu, nr 6-8, etaj 9, Unirii View, sector 3, 030606, București, CUI 23450730, Autorizatie de Functionare 1515/12/2018 (denumit incontinuare “Organizatorul”).

1.2. Prin intermediul agentiei de marketing si publicitate C. Goldfish Project SRL societate juridica romana, cu sediul în România, str. Schitului, nr 9, Bloc 40, Ap.3, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/7425/2019, CUI RO 41225612 , cont bancar nr. RO21INGB0000999909274509, deschis la ING BANK București Centrală, reprezentată legal de către Anamaria David în calitate de Administrator, denumita in continuare "Organizatorul".

1.3. Pe perioada Campaniei, Împuternicitul Organizatorului Goldfish Project SRL, va coordona derularea Campaniei care va acționa ca Agenție și ca Împuternicit al Organizatorului, în sensul dat acestei noțiuni de dispozițiile Regulamentului general privind protecția datelor nr. 679/2016.

1.4. Împuternicitul Organizatorului Goldfish Project SRL va dezvolta Campania, in parteneriat cu Voxline Communication SRL (denumită în continuare “Agenția ”), cu sediul în sediul in Bucuresti, str. Gh. Lazar nr.2, sector 1, Romania, inregistrata in Registrul Comerţului sub nr.J40/9092/1998, CUI RO11027079.

 

SECȚIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI

2.1.  Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți Participanții și pentru toate entitățile implicate în derularea Campaniei și în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu toate modificările și completările ulterioare; prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

2.2. Regulamentul este întocmit și făcut public conform legislației aplicabile în România și este disponibil, în mod gratuit, oricărui participant, pe website-ul www.bonduelle.ro/promo-vapeur

2.3. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta/întrerupe/prelungi Campania, cu condiția înștiințării prealabile a Participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale care vor fi comunicate către public, prin actualizarea Regulamentului și publicarea Regulamentului, în forma actualizată, pe website-ul www.bonduelle.ro/promo-vapeur, cu cel puțin 24 ore, înainte ca acestea să intre în vigoare.

 

SECȚIUNEA 3. ARIA DE DESFĂȘURARE ȘI DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania este organizată pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.2. Campania se desfășoară în perioada 04.11.2022 – 11.12.2022, ora 23:59:59, ora României.

 

SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE participare

4.1. În Campanie se pot înscrie persoanele fizice, cetățeni români sau străini, rezidenți sau cu domiciliul sau resedința, chiar și temporară, în România, care au împlinit vârsta de 18 ani la data înscrierii în Campanie și care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament.

4.2. Înscrierea în Campanie presupune acceptarea implicită, integrală, expresă și neechivocă a prevederilor prezentului Regulament.

4.3. Nu au dreptul de a participa la această Campanie următoarele categorii de persoane:

 • Persoanele care nu respectă condițiile prezentului Regulament;
 • Angajați ai Organizatorului, precum și ai societăților afiliate Organizatorului;
 • Angajați ai Agențiilor sau angajați ai oricăror alte societăți/entitați implicate în activități legate de organizarea și desfășurarea Campaniei;
 • Rudele de gradul I și II (respectiv copii/părinți, frați/surori) și/sau soțul/soția angajaților menționați la punctele (ii) și (iii) de mai sus.

4.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Campanie, precum și dreptul de a elimina din Campanie orice persoană din categoriile menționate în art. 4.3. 

 

SECȚIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE

5.1. La Campanie participă toate produsele Bonduelle, comercializate de către Organizator pe piața din România, denumite în continuare“Produsele Participante”, cu conditia ca cel putin sa faca parte din gama Bonduelle Vapeur, detaliata in la art.5.2.

5.2. Pentru a participa la Campanie, cu respectarea mecanismului prevăzut la articolul 6.1 in legătură cu achiziţionarea de 2 (două) produse Bonduelle, Participantii trebuie sa achizitioneze cel putin un produs din Gama Bonduelle Vapeur, respectiv:

Legume in conserva

Deja Pregătite la Aburi Vapeur

Legume congelate

Deja Pregătite la Aburi Vapeur

Naut boabe Vapeur 310g

Amestec de legume Imperial Vapeur 400g

Cannelini fasole alba boabe Vapeur 310g

Amestec de legume Mexican Vapeur 400g

Mazare verde dulce boabe Vapeur 305g

Amestec de legume de primavara Vapeur 400g

Fasole Borlotti Vapeur 310g

Amestec de legume Duet Vapeur 400g

Linte Vapeur 310g

Fasole verde intreaga Vapeur 400g

 

Fasole verde taiata Vapeur 400g

 

Fasole galbena taiata Vapeur 400g

 

Broccoli Vapeur 400g

 

Mazare verde boabe dulce Vapeur 400g | 1000g

5.3.  Bonul fiscal/ factura fiscală ce atestă achiziția produselor participante în perioada de desfășurare a Campaniei trebuie păstrat întreg și nedeteriorat. Pierderea sau deteriorarea acestuia, în orice mod, va duce la invalidarea premiului în cazul unui câștig. În cazul în care pe bonul fiscal nu apare denumirea produselor participante, Participantul va trebui sa facă dovada și cu ambalajele produselor participante achiziționate pe bonul respectiv.

5.4.  După data încheierii Campaniei, Produsele Participante descrise mai sus își pierd această calitate, Organizatorul nemaiavând nicio responsabilitate și nemaiasumându-și nicio obligație în legătură cu nicio circumstanță care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualității ori continuării Campaniei.

5.5. Produsele participante sunt disponibile în limita stocului existent din fiecare magazin participant la Campanie.

 

SECȚIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

6.1.Pentru înscrierea validă în Campanie, este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a. Participantul trebuie să aibă drept de înscriere potrivit prevederilor Secțiunii 4 de mai sus;

b. Participantul trebuie să achiziționeze cel puțin unul dintre produsele participante, menționate la secțiunea 5.1 din cadrul prezentului Regulament și oricare alt produs Bonduelle, pe același bon fiscal, în perioada Campaniei și să poată face dovada de achiziție; achiziționarea mai multor produse pe un singur bon fiscal, multiplu de 2 produse, nu dă dreptul participantului de a înscrie acel bon fiscal de mai multe ori în Campanie.

c. Participantul se va înscrie la Campanie exclusiv prin inscrierea unuia sau mai multor bonuri fiscale, distincte, cu respectarea condițiilor solicitate ce sunt prevăzute la Secțiunea 6.

d. Înscrierea se va face exclusiv pe Perioada Campaniei menționată la Secțiunea 3 de mai sus;

e. Participantul va folosi pentru înscriere un număr de telefon mobil valid, personal, valabil în următoarele rețele de telefonie mobilă Orange, Vodafone, Telekom sau DIGI.

f. Un Participant unic poate înscrie în Campanie maximum 5 numere de bon fiscal pe toată durata de desfășurare a Campaniei. Orice alt număr de bon introdus după primele 5, de pe toată durata de desfășurare a Campaniei, nu va fi luat în considerare. Organizatorul nu va fi făcut responsabil pentru acele numere de bon fiscal valide pe care Participantul nu le poate înscrie din acest motiv.

g. Un Participant unic este definit de același număr de telefon, indiferent de modalitatea înscrierii numărului de bon fiscal.

h. Același Număr de bon fiscal poate fi transmis o singură dată.

6.2. Participantul va înscrie în campanie o singură dată numărul bonului fiscal.

6.2.1. În cazul în care, la verificări ulterioare, Organizatorul constată ca același număr de bon este înscris de mai multe ori de către același Participant sau de către Participanți diferiți, acesta va lua în considerare doar prima înscriere pentru numărul de telefon corespunzător primei înscrieri, ordinea înscrierilor fiind cea cronologică, raportată la ora recepției în baza de date a Organizatorului.

6.2.2. În cazul în care Participantul poate face dovada cu bonurile fiscale aferente fiecărei înregistrări, atunci Organizatorul va considera valide toate înscrierile Participantului. 

6.3.  Organizatorul este îndreptățit sa ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum și a Organizatorului. Orice încercare de fraudare se soldează cu eliminarea Participantului în cauză din Campanie și cu sesizarea organelor de cercetare penală, Organizatorul urmând să informeze respectivul participant cu privire la această decizie. Organizatorul poate efectua verificări pe tot parcursul Campaniei, solicitând Participantului bonurile fiscale aferente fiecărei înregistrări.

6.4. Participanții se pot înscrie în Campanie online, prin completarea unui formular de înscriere disponibil la accesarea website-ului www.bonduelle.ro/promo-vapeur

6.4.1. Formularul de înscriere se află în secțiunea „PARTICIPA” și conține următoarele câmpuri și bife:

 • Nume;
 • Prenume;
 • Numar de telefon ;
 • Numar bon fiscal;
 • Data bon fiscal;
 • Inscriere bon fiscal (Incarca poza bonului fiscal)
 • Bifă “Am citit si sunt de acord cu termenii si conditiile prevazute in Regulamentul campaniei promotionale.”
 • Bifă “Am citit si sunt de acord cu Politica de Confidentialitate si Politica de cookies.”

6.4.2. Toate câmpurile sunt obligatorii. Nebifarea/Necompletarea câmpurilor duce la imposibilitatea înscrierii în Campanie.

6.4.3. Pentru ca înscrierea să fie validă, după completarea informațiilor solicitate în formular, Participantul trebuie să apese butonul „TRIMITE”.

6.5. Dupa finalizarea înscrierii, Participantului i se va afișa unul dintre următoarele mesaje:

a. Pentru fiecare înscriere efectuată înainte de 04.11.2022, îndiferent de câte înscrieri efectuează, participantul va primi un mesaj cu următorul conținut:

Campania "Fii fresh ca legumele - Bonduelle Vapeur" încă nu a început. Cumpără minimum 2 produse Bonduelle, dintre care cel putin un produs din gama Vapeur, în perioada 4 Noiembrie – 11 Decembrie 2022 și înscrie bonul pe www.bonduelle.ro/promo-vapeur

b. Dacă un participant a efectuat o înscriere validă în Campanie, va primi următorul mesaj:

Felicitări! Te-ai înscris cu succes în campania"Fii fresh ca legumele - Bonduelle Vapeur." Pentru validare, pastreaza in original bonul fiscal incarcat in formularul de inscriere”.

c. Dacă un participant încearcă să introducă cel de-al 6-lea număr de bon fiscal în campanie, acesta va primi un mesaj cu următorul text:

Ai introdus deja numărul maxim de bonuri fiscale admise în Campanie (5 bonuri). Îți mulțumim pentru participare!

d. Dacă un Participant se înscrie dupa terminarea campaniei, acesta va primi următorul mesaj: 

Campania "Fii fresh ca legumele - Bonduelle Vapeur"s-a încheiat în data de 11.12.2022. Îți mulțumim pentru participare și te învităm să te bucuri în continuare de produsele Bonduelle.

e. Dacă același număr de bon fiscal este trimis de mai multe ori, în aceeași zi, de pe același număr de telefon:

Acest număr de bon fiscal a fost deja inscris în campania "Fii fresh ca legumele - Bonduelle Vapeur". Pentru o nouă înscriere, te rugăm să participi cu un alt bon, care conține minimum 2 produse Bonduelle, dintre care cel putin un produs din gama Vapeur. Îți mulțumim!

 

SECȚIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI

7.1. În cadrul Campaniei, vor fi acordate următoarele premii:

Nr.crt

Modalitate acordare premiu

Descriere premiu

Cantitate

(buc.)

Valoare unitara   (RON)
TVA inclusa

Valoare totala (RON)
TVA inclusa

1

Tragere la sorti

Tichet de vacanta la DasFort Boutique, Rasnov

                5 

5.000 RON

25.000 RON

2

Tragere la sorti

Purificator și ventilator Dyson Purifier Cool™ TP07

                5 

3.000 RON

15.000 RON

3

Instant, la casa de marcat

Bonduelle Fasole Rosie Boabe 200g

       10.000 

6 RON

56.000 RON

TOTAL

96.000 RON

Valoarea totală a premiilor acordate în cadrul Campaniei este de 96.000 RON  cu TVA inclusa.

7.2. Specificațiile premiilor:

 1. Tichet de vacanta la DasFort Boutique, Rasnov. Voucherele de vacanță au valabilitate de 1 an de zile de la data emiterii, în vederea achiziționării unui pachet de vacanță la DasFort Boutique, Rasnov, Romania. Voucherele de vacanță pot fi valorificate prin agenția de turism Happy Tour (www.happytour.ro) Câștigătorul unui asemenea premiu va trebui să contacteze telefonic agenția de turism indicată, în interiorul perioadei de valabilitate a voucherelor, la numarul de telefon 021 9692, pentru a rezerva perioada dorita. Câștigătorul va trebui să menționeze agenției de turism că dorește să utilizeze un voucher din prezenta Campanie, alături de codul voucherului. În cazul în care pachetul turistic achiziționat depășește valoarea voucherului de vacanță, câștigătorul va plati diferența către furnizorul de servicii. În cazul în care pachetul turistic achiziționat are o valoare mai mică decât valoarea voucherului de vacanță, câștigătorul nu va primi diferența de bani.
 2. Purificator și ventilator Dyson Purifier Cool™ TP07. Purificatorul de aer Dyson Purifier Cool™ TP07 capteaza praful, alergenii si bacteriile, purifica si reimprospateaza aerul din intreaga camera, detecteaza si capteaza automat poluantii si are sistem de filtrare etans.
 3. Bonduelle Fasole Rosie Boabe 200g

7.3. Premiile constand in legume la conserva Bonduelle Fasole Rosie Boabe 200g, se ofera exclusiv in magazinele din comertul traditional, semnalizate ca magazine participante in promotie prin materiale de comunicare la raft. Premiile se ofera instant, la casa de marcat, in limita stocului disponibil din magazin, cu conditia respectarii mecanismului promotional prezentat la art.6.1.

7.4. Premiile constand in tichete de vancata la DasFort Boutique Rasnov, respectiv purificator și ventilator Dyson Purifier Cool™ TP07 se ofera prin tragere la sorti electronica, in fata notarului public.

7.4.1. Tragerea la sorti pentru desemnarea castigatorilor va avea loc in data de 13 Decembrie 2022.

7.5. Câștigătorii premiilor oferite în cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor în bani sau înlocuirea acestora cu alte bunuri și nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiilor câștigate.

7.6. În cadrul prezentei Campanii, un participant poate câștiga un singur premiu oferit prin tragere la sorti si un premiu oferit instant, la casa de marcat. Cu acelasi bon fiscal se poate câștiga un singur premiu acordat prin tragere la sorti, în cadrul Campaniei.

 

SECȚIUNEA 8. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR ȘI ACORDAREA PREMIILOR

8.1. Participantii la aceasta Campanie trebuie sa pastreze documentele fiscale in original pana la publicarea listei castigatorilor validati pe websiteul Campaniei. 

8.2. Procedura de validare presupune 3 etape:

 • validare preliminara, efectuata pe baza pozelor de documente fiscale incarcate pe websiteul Campaniei in momentul inscrierii in Campanie;
 • validare telefonica;
 • validarea finala, pentru cele 10 premii, oferite prin tragere la sorti.

Neindeplinirea sau indeplinirea partiala a oricarei dintre cele 3 etape de catre un potential castigator conduce de la sine la invalidarea acestuia si apelarea la rezerve.

8.3. Etapa 1. Validarea preliminara

8.3.1. Pozele documentelor fiscale incarcate pe websiteul Campaniei de catre Potentialii castigatori desemnati in cadrul tragerilor la sorti, precum si toate celelalte date completate in momentul participarii la Campanie, vor identificate si verificate in vederea stabilirii indeplinirii conditiilor de validitate mentionate in cadrul Sectiunii 5. Produsele participante si Sectiunii 6. Mecanismul Campaniei.

8.3.2. In cazul in care poza documentului fiscal nu respecta in totalitate conditiile de validitate, spre exemplu: nu contine produse participante sau valoarea acestora nu corespunde cerintelor de participare, data bonului este anterioara datei inceperii campaniei, numarul si data documentului fiscal nu corespund cu cele inscrise in formularul de participare, etc, potentialul castigator este automat descalificat si se trece la validarea primei rezerve extrase pentru potentialul castigator descalificat. Procedura de validare a rezervelor este aceeasi cu cea pentru validarea potentialilor castigatori.

8.3.3. In cazul in care poza documentului fiscal este ilizibila ori nu apartine unui document fiscal, potentialul castigator, sau rezerva, va fi contactat de reprezentantul Agentiei Digitale prin apel telefonic la numărul de telefon înscris pe website-ul Campaniei, de minimum 3 ori, la ore diferite, în intervalul orar 10:00 – 18:00, timp de doua (2) zile lucratoare, pentru a i se solicita trimiterea pozei documentului fiscal pe email. Reprezentantul Agentiei Digitale care va efectua apelul, isi va dezvalui identitatea si va anunta persoana care raspunde la telefon ca este potential castigator al unui premiu al Campaniei, urmand a parcurge impreuna procedura de validare telefonica. Pentru evitarea oricarei neintelegeri, reprezentantul Agentiei Digitale ii va comunica fara echivoc persoanei care a raspuns la telefon si care urmeaza sa revendice premiul, faptul ca niciun potential castigator nu va fi considerat ca fiind castigator al unui premiu pana cand nu este validat final conform prevederilor Regulamentului. Apoi va informa potentialul castigator cu privire la introducerea si prelucrarea datelor personale ce urmeaza a fi comunicate, in baza de date a Agentiei Digitale, in vederea validarii, respectiv atribuirii premiului si ii va solicita sa confirme participarea/ participarile sale in Campanie si faptul ca detine in original, complet si nedeteriorat documentul fiscal cu numarul si data cu care s-a inscris in Campanie si care a fost desemnat castigator prin tragerea la sorti. In situatia in care potentialul castigator confirma toate informatiile mentionate anterior, acestuia ii va fi solicitat sa faca dovada eligibilitatii pentru premiu, in maximum douăzeci și patru (24) de ore  prin trimiterea pe e-mail la adresa [email protected] (comunicata acum potentialului castigator de catre reprezentantul Organizatorului), a unei fotocopii a documentului fiscal cu numarul si data  cu care s-a inscris in Campanie si care a fost desemnat castigator prin tragerea la sorti, mentionand in scris si numarul de telefon pe care l-a completat in formularul de participare. Potentialul castigator are obligatia sa se asigure ca fotocopia documentului fiscal este lizibila cu usurinta. In cazul in care potentialul castigator nu are o adresa email si nu poate indeplini procedura de validare pe email, acesta trebuie sa anunte Agentia Digitala cu privire la acest aspect, in momentul contactarii telefonice, si va trimite documentul fiscal in original, in termen de cinci (5) zile lucratoare de la data contactarii telefonice, prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, la adresa: VOXLINE COMMUNICATION S.R.L. – OFICIUL POȘTAL NR. 15, CĂSUȚA POȘTALĂ NR. 15, BUCUREȘTI.

8.3.4. In cazul in care termenul de 24 de ore nu a fost respectat de catre un potential castigator sau acesta trimite documentatia specificata mai sus incompleta sau ilizibila, participarea acestuia la Campanie va fi invalidata de catre Agentia Digitala, urmand a se proceda la contactarea rezervelor, in ordinea in care acestea au fost extrase, reluandu-se validarea in aceleasi conditii.

8.3.5. In cazul in care reprezentantul Agentiei Digitale nu poate contacta potentialul castigator in termenul de doua (2) zile lucratoare, din motive independente de vointa sa, precum: numar de telefon incorect, telefon inchis, apeluri nepreluate, etc, potentilul castigator este automat invalidat, urmand a se proceda la contactarea rezervelor, in ordinea in care acestea au fost extrase, reluandu-se validarea in aceleasi conditii.

8.3.6. De asemenea, potentialul câștigător va fi invalidat de catre Agentia Digitala, urmand a se proceda la contactarea rezervelor, in ordinea in care acestea au fost extrase, reluandu-se validarea in aceleasi conditii, in urmatoarele situatii:

 • Documentul fiscal receptionat de catre Agentia Digitala, prin e-mail, din partea potentialului castigator contine alte elemente de identificare (numar/data) decat numarul si data extrase ca fiind castigatoare;
 • Documentul fiscal receptionat de catre Agentia Digitala, prin e-mail, din partea potentialului castigator nu face dovada indeplinirii cumulative a tuturor conditiilor necesare validarii, detaliate in cadrul Regulamentului.

8.4. Etapa 2. Validarea telefonica       

8.4.1. Daca pasii de validare preliminara au decurs corespunzator reprezentantul Agentiei Digitale va contacta potentialul castigator  prin apel telefonic la numărul de telefon înscris pe website-ul Campaniei, de minimum 3 ori, la ore diferite, în intervalul orar 10:00 – 18:00, timp de doua (2) zile lucratoare pentru a-l instiinta ca este potential castigator si pentru:

 • a-i solicita datele de livrare a premiului (adresa), in cazul castigatorilor premiilor zilnice si saptamanale;
 • a-i solicita trimiterea documentului fiscal in original pentru indeplinirea ultimei etape de validare, in cazul castigatorului marelui premiu, in termen de cinci (5) zile lucratoare de la data contactarii telefonice, prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, la adresa: VOXLINE COMMUNICATION S.R.L. – OFICIUL POȘTAL NR. 15, CĂSUȚA POȘTALĂ NR. 15, BUCUREȘTI.

8.4.2.  In cazul in care potentilii castigatori din aceasta etapa de validare nu pot fi contactati telefonic, in termenul mentionat la art 8.4.1. acestia sunt automat descalaificati si se va trece la validarea rezervelor, in ordinea in care au fost extrase. Organizatorul nu isi asuma rapsunderea pentru imposibilitatea contactarii potentialilor castigatori si/sau rezerve ca urmare a comunicarii eronate a numarului de telefon mobil in momentul inscrierii in Campanie. 

8.4.3.  In cazul in care potentialii castigatori ai premiilor oferite prin tragere la sorti nu trimit documentul fiscal in original in termenul mentionat, de cinci (5) zile lucratoare, sau trimit un alt document decat cel cu numarul si din data comunicate de reprezentantul Agentiei Digitale, sunt automat descalificati si se va trece la validarea rezervelor, in ordinea extragerii.

8.5.     Etapa 3. Validarea finala

8.5.1. Validarea finala va avea loc la momentul receptionarii de la potentialul castigator a  documentului fiscal în original, conținând numarul si data extrase castigatoare,  in termen de cinci (5) zile lucratoare de la data contactarii telefonice, prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, la adresa: VOXLINE COMMUNICATION S.R.L. – OFICIUL POȘTAL NR. 15, CĂSUȚA POȘTALĂ NR. 15, BUCUREȘTI. Castigatorul marelui premiu va trimite si o copie a documentului de identitate, in vederea colectarii codului numeric personal pentru plata, de catre Organizator, a impozitului aferent premiului castigat.

8.5.2. In cazul in care potentialul castigator motiveaza intemeiat imposibilitatea expedierii  documentului fiscal în original și complet, conținând numarul si data extrase castigatoare, in termenul menționat, atunci Organizatorul iși rezerva dreptul de a prelungi intervalul de timp mai sus menționat cu inca cinci (5) zile lucrătoare. Daca participantul nu respecta nici acest termen extins, potentialul câștigător va fi invalidat  si se va apela la rezerve in ordinea extragerii acestora, urmandu-se aceeasi procedura de validare 

8.5.3. In cazul in care potentialul castigator nu transmite documentul fiscal in original, ori acesta este modificat, viciat, deteriorat, etc, conform celor de mai sus, se va apela la rezerve in ordinea extragerii acestora, urmandu-se aceeasi procedura de validare.

8.5.4. In cazul in care procedura de validare pentru marele premiu a decurs corect, Organizatorul va expedia premiul prin intermediul unei societati de curierat, pe cheltuiala Organizatorului, la adresa comunicata de castigatorul validat al acestui tip de premii. Curierul va preda premiul castigatorului validat iar castigatorul are obligatia semnarii documentului de predare (awb) si a tuturor documentelor solicitate de Organizator, necesare dovedirii predarii acestui premiu si indeplinirii obligatiilor legale.

8.6.     In toate cazurile in care, in momentul validarii electronice Agentia Digitala/Organizatorul au orice suspiciuni cu privire la acuratetea informatiilor inscrise pe documentul fiscal, ori acesta este ilizibil, deteriorat, modificat s.a,  Agentia Digitala va solicita documentul fiscal in original de la potentialul castigator. In acest sens va informa potentialul castigator despre necesitatea trimiterii documentului fiscal in original si va acorda un termen de cinci (5) zile lucratoare de la data contactarii telefonice, pentru ca potentialul castigator sa trimita documentul fiscal in original, prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, la adresa: VOXLINE COMMUNICATION S.R.L. – OFICIUL POȘTAL NR. 15, CĂSUȚA POȘTALĂ NR. 15, BUCUREȘTI. Imposibilitatea potentialului castigator de a trimite documentul fiscal, ori trimiterea unui alt document fiscal, sau daca documentul fiscal trimis este deteriorat, modificat, etc. conduce automat  la descalificarea potentialului castigator si aplearea la rezerve care se vor supune regulilor de validare descrise in Regulament.

8.7.     Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica  eligibilitatea documentelor fiscale direct, in magazinul care a emis documentul fiscal, fara implicarea directa a participantului potential castigator. În cazul în care, în urma verificarii, se constata ca documentul fiscal nu exista sau nu corespunde in intregime cu cel eliberat de magazinul respectiv, potentialul castigator va fi invalidat si pierde dreptul de acordare al premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul apeland la rezerve care se vor supune aceloraşi reguli de validare descrise in prezentul Regulament.

8.8.     Termenele de revendicare si validare vor fi aplicate si eventualelor rezerve, in situatia in care potentialul castigator nu indeplineste conditiile prezentului Regulament.

8.9.     Castigatorii tragerii la sorti si premiile castigate vor fi anuntati pe www.bonduelle.ro/promo-vapeur, sectiunea Castigatori, pana pe data de 9 ianuarie 2023.

8.10.  Organizatorul si reprezentantii sau nu isi asumă răspunderea pentru:

 1. Pierderea si/sau deteriorarea bonului fiscal;
 2. Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscale sau continutului acestora;
 3. Erori de imprimare sau alte erori referitoare la bonul fiscal;
 4. Existenta la punctul de vanzare din magazinele participante a produselor participante la promotie;
 5. Erorile in datele furnizate de catre castigatori, precum si lipsa de acuratete a datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organistrul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea inmanarii premiului sau la imposibilitatea identificarii unui castigator;
 6. Imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului; din motive independente de Organizator;
 7. Imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului sau de a beneficia de premiul respectiv, din motive ce nu depind de Organizator si Imputernicitul acestuia;
 8. Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament;
 9. Suportarea cheltuielilor de deplasare a castigatorilor necesare pentru a intra în posesia premiilor;
 10. Calitatea premiilor (vicii ascunse), inclusiv calitatea serviciilor oferite de operatorii de turism si/sau transport (e.g. servicii de curierat rapid). Pentru produsele oferite ca premiu, castigatorii vor beneficia de protectia legala referitoare la dreptul de garantie, in functie de certificatul de garantie oferit de producator.
 11. Orice fel de incident/accident/disconfort/dauna/prejudicu/vatamare pe care le-ar putea suporta sau la care ar putea fi parte vreunul dintre castigatorii premiului si/sau persoanele care il insotesc;
 12. Organizatorul si reprezentantii sai sunt absolviti de orice raspundere pentru toate prejudiciile/vatamarile/daunele suferite de catre castigator si/sau de catre persoanele care il reprezinta legal in legatura cu premiul castigat, cu exceptia raspunderii care poate fi angajata conform legii aplicabile referitoare la protectia consumatorilor pentru produsele Bonduelle.

 

 

SECȚIUNEA 9. TAXE ȘI IMPOZITE

9.1.     Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru niciun fel de taxe, impozite sau alte restrictii de natura fiscala ori de alta natura care pot aparea in legatura cu premiul acordat sau cu ridicarea acestuia, cu exceptia obligatiei de a calcula, retine si vira impozitul pe venit calculat la valoarea premiului acordat (pentru premiile a caror valoare depaseste pragul de 600 lei) potrivit prevederilor Codului Fiscal din 2015. Pentru indeplinirea acestei obligatii, Organizatorul va solicita castigatorului urmatoarele date personale : nume, prenume, complete, si CNP.

9.2.     Prezenta promotie este organizata in scopul stimularii vanzarilor produselor Bonduelle.

 

SECȚIUNEA 10. ERORI, COMUNICĂRI NECORESPUNZĂTOARE 

10.1.      Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare primirii sale nu vor fi in responsabilitatea Organizatorului si / sau a Imputernicitului.

10.2.      Organizatorul si Imputernicitul nu vor fi raspunzatori de modul in care magazinele care comercializeaza produsele participante la promotie manipuleaza, organizeaza, distribuie si/sau vand produsele participante la Campanie si nici de eventualele deteriorari ale ambalajelor care ar putea rezulta din aceste activitati, precum si nici de stocurile pe care acestea le au.

10.3.      Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania promotionala poate fi mediatizata in scopul aducerii sale la cunostinta publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare cu rol informativ succint. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine nu vor fi interpretate prin ele insele, ci numai in context si impreuna cu prevederile prezentului Regulament.

10.4.      Bonurile care sunt deteriorate, falsificate, inventate, cât şi orice altă imitaţie sunt considerate nule și nu vor fi luate în considerare în cadrul Campaniei. Orice încercare de falsificare va fi pedepsită conform legislaţiei în vigoare. Organizatorul prezentei Campanii, precum și celelalte firme implicate în campanie, nu îşi asumă nici o răspundere pentru bonurile necorespunzătoare (deteriorate, falsificate, pierdute, înstrăinate) sau pentru orice alţi factori care ar putea afecta dreptul de participare la prezenta Campanie, și Organizatorul nici nu va fi obligat să acorde premiile pe baza unor astfel de bonuri care nu întrunesc toate condiţiile prevăzute în prezentul Regulament Oficial pentru a fi validate.

 

SECȚIUNEA 11. LIMITAREA RĂSPUNDERII

11.1. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum și a Organizatorului. Orice încercare de fraudare se soldează cu eliminarea Participantului în cauză din Campanie și cu sesizarea organelor de cercetare penală, Organizatorul urmând să informeze respectivul participant cu privire la această decizie.

11.2. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri în cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitivă.

11.3. Organizatorul nu iși asumă responsabilitatea pentru:

 • Pierderea bonurilor fiscale;
 • Bonurile fiscale deteriorate, incomplete sau necorespunzătoare din punct de vedere al conținutului;
 • Lipsa produselor participante din magazine;
 • Înscrierile online care nu conțin toate câmpurile obligatorii;
 • Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscale sau conținutului acestora;
 • Eventualele dispute legate de numărul de telefon înscris în Campanie;
 • Erorile în datele furnizate de către Participant. Acuratețea datelor de contact nu atrage răspunderea Organizatorului, fiind în responsabilitatea exclusivă a participanților. Ca atare, Organizatorul nu are niciun fel de obligație în cazul furnizării de către participanți a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificării câștigătorului sau înmânării premiului;
 • Imposibilitatea câștigătorilor de a intra în posesia premiilor din motive independente de Organizator;
 • Cazurile în care câștigătorul nu respectă condițiile de validare detaliate în prezentul Regulament Oficial;
 • Situațiile în care numărul de telefon de pe care este realizată înscrierea nu poate fi identificat sau apelat (număr incorect, numărul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se află în aria de acoperire etc.) și ca atare Organizatorul nu poate contacta participantul la Campanie;
 • Situațiile în care consumatorii achiziționează în perioada Campaniei oricare dintre produsele Organizatorului neparticipante la Campanie;
 • Organizatorul nu va fi răspunzător pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de către câștigător în legătură cu premiile câștigate, indiferent de natura acestor prejudicii, cu exceptia situațiilor expres prevăzute de lege și care ar institui o astfel de răspundere;
 • Organizatorul nu va fi responsabil pentru întârzierile în livrarea/ înmânarea premiilor cauzate de întârzieri în prestarea serviciilor de către furnizorii acestuia (de ex. furnizorii de servicii de curierat);
 • Organizatorul nu este responsabil de starea premiului în momentul livrării premiului către câștigător. Organizatorul este responsabil doar de starea predării premiului către curier în scopul livrării catre câștigător.
 • Din momentul primirii premiilor de către câștigător, Organizatorul nu mai răspunde de integritatea și calitatea acestora.
 • Organizatorul Campaniei va acorda premii Participanţilor care au luat parte la Campanie, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial și care fac dovada achiziţionării produselor participante la Campanie.
 • Organizatorul nu răspunde în niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezultă din înscrierea la Campanie cu excepția cazului în care acestea se datorează unor acte de neglijență gravă sau unor acte intenționate de care este responsabil Organizatorul.
 • Organizatorul nu va avea nicio răspundere față de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către participant în legătură cu această campanie.
 • Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii.
 • Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru:
 • Situaţiile în care consumatorii achiziţionează în perioada campaniei promoţionale produse neparticipante la promoţie.
 • Eventuale greşeli de tipărire a ambalajelor, inclusiv a mesajelor de pe materialele promoționale.
 • Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice persoană participantă în campanie care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al campaniei. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice intenţie de influenţare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea din Campanie. În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

SECȚIUNEA 12. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

12.1    Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si societatile implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte prevederile:

 • REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor, in continuare „GDPR”);
 • Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002;
 • Legii 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Codului Civil roman, precum si a tuturor actelor normative in vigoare care se aplica derularii acestei campanii.

12.2. Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei promotionale:

(a) Pentru participantii in campanie: numele și prenumele, numarul de telefon mobil. Scopurile colectarii si prelucrarii bazei de date sunt: inscrierea in campanie, desemnarea castigatorului campaniei, alocarea premiului, centralizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori. Aceste date sunt prelucrate in vederea selectionarii castigatorilor campaniei.

(b) Pentru castigatorii premiilor instant la casa de marcat: nu se colecteaza date personale suplimentare;

(c) Pentru castigatorii premiilor acordate prin tragere la sorti: nume si prenume, data nasterii, numar de telefon mobil, adresa de livrare premiu, semnatura, voce, cod numeric personal (CNP).  Aceste date sunt prelucrate in vederea acordarii si livrarii premiului precum si in vederea respectarii obligatiilor fiscale de catre Organizator.

(d) Datele referitoare la persoanele care nu au castigat un premiu sunt stocate de Organizator timp de 6 luni, iar datele referitoare la castigatori sunt stocate timp de 10 ani, incepand cu anul urmator incheierii campaniei promotionale.

(e) Pentru participanti se prelucreaza, prin intermediul site-ului, o serie de date aditionale prin intermediul cookie-urilor, pe baza carora se inregistreaza si contorizeaza interactiunile fiecarui participant cu site-ul promo-vapeur.bonduelle.ro  si supusa unei note de informare distincte disponibile in site.

Datele sunt furnizate in mod direct de participanti. Refuzul furnizarii acestor date determina imposibilitatea inscrierii la campania promotionala si/sau de intrare in posesia premiului.

12.3.Prin înscrierea in Campanie, Participanții sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului si se obliga sa le respecte ca atare, intelegand pe deplin toate efectele acestora. Drept urmare, în cazul în care vor caștiga, participantii accepta ca, pentru indeplinirea de catre Organizator a obligatiilor impuse de art. 42, alin. (2) din Ordonanta de Guvern nr. 99/2000, numele acestora si premiul castigat vor fi facute publice in conditiile mentionate mai sus in prezentul Regulament. Aceste informatii vor fi mentinute atata vreme cat este necesar pentru ca participantii sa formuleze contestatii, in conditiile art. 11.3 de mai sus, insa nu mai mult de data de 09.01.2023.

12.4. Inscrierea in Campanie, derularea si efectele acesteia implica colectarea si prelucrarea de date cu caracter personal. Datele personale care se colecteaza sunt: nume, prenume, semnatura, nr. de telefon, adresa de e-mail CNP in cazul castigatorilor de premii cu valoare mai mare de 600 lei pentru indeplinirea obligatiilor fiscale impuse de Codul Fiscal Organizatorului referitor la calculul, retinerea si virarea impozitelor pe venitul din premii.

12.5. Prin inscrierea si participarea in aceasta Campanie, persoana care este desemnata si validata ca si castigatoare a unui premiu a carui valoare depaseste suma de 600 lei (suma prag prevazuta la art. 110 alin. 4 litera a) din Codul Fiscal din 2015) are la cunostinta faptul ca trebuie sa prezinte Organizatorului informatii corecte si reale referitoare la numele si prenumele sau, cat si CNP-ul (codul numeric personal), intocmai cum apar acestea in actul de identitate. Prezentarea acestor informatii este imperativa pentru ca Organizatorul sa poata respecta obligatiile impuse de Codul Fiscal, si anume calcularea, retinerea si plata impozitului pe venitul din premii obtinut de castigator. Ca atare, Organizatorul va retine, pentru scopul mentionat anterior, cat si pentru evidentele sale contabile, datele transmise (nume, prenume si CNP) pe o durata care nu va depasi termenele impuse de legislatia in vigoare, respectiv 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite. 

12.6. Operatorul datelor personale (denumit in continuare „Operatorul”) enumerate la punctul 3 de mai sus este BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT., cu sediul social in Ungaria, 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 25, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. HU10766299 (EU VAT Reg. Numb.), cod fiscal 10766299-2-44, reprezentata prin Ferenc Kisvari, in calitate de Director, având reprezentanţǎ în România - BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT Reprezentanta, cu sediul in Bulevardul Corneliu Coposu, nr 6-8, etaj 9, Unirii View, sector 3, 030606, București, CUI 23450730, Autorizatie de Functionare 1515/12/2018.

Operatorul colecteaza si prelucreaza aceste date prin intermediul imputernicitului (denumit in continuare „Imputernicit”), S.C. Goldfish Project SRL societate juridica romana, cu sediul în România, str. Cozla, nr 2, parter, Bloc F40, Ap.1, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/7425/2019, CUI RO 41225612.

12.7. Scopul colectarii si prelucrarii datelor personale mentionate la punctele 3 si 4 de mai sus il reprezinta: inscrierea in Campanie, derularea Campaniei, validarea castigatorului si atribuirea premiului, inmanarea premiului (direct sau prin curier rapid), beneficierea de premiul castigat, solutionarea eventualelor reclamatii referitoare la derularea Campaniei, formulate conform prevederilor din prezentul Regulament, precum si indeplinirea de catre Organizator si Imputernictul sau a obligatiilor prevazute de legislatia in vigoare si a interesului legitim.

12.8.  Temeiul juridic al colectarii si prelucrarii datelor personale mentionate la punctul 3 de mai sus il constituie campania promotionala adresata de catre Organizator publicului larg, acceptata de catre participanti prin inscrierea voluntara, conform art. 6 alin. (1), literele a) si b), c) din GDPR.

12.9. In afara de Organizator, prin Imputernicit si colaboratorii sai (Agentia Digitala), categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal colectate in virtutea Campaniei sunt: societatile care furnizeaza servicii de curierat rapid (pentru transmiterea premiilor) si avocatul/notarul ce atesta rezultatele extragerii.

12.10. De asemenea, in virtutea art. 13, alin. (2) din GDPR, participantii sunt informati ca:

 1. Datele colectate in virtutea prezentei Campanii sunt stocate de catre Operator pentru o perioada care nu va depasi prevederile impuse de legislatia in domeniu, luandu-se ca reper maxim termenul general de prescriptie de 3 ani (art. 2.517 Cod Civil), iar in cazul datelor necesare pentru evidentele contabile, 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite potrivit legislatiei contabile in vigoare;
 2. Beneficiaza de dreptul de a solicita Operatorului: accesul la datele cu caracter personal, rectificarea sau stergerea acestora, restrictionarea prelucrarii, dreptul de a va opune prelucrarii, precum si dreptul de a solicita portabilitatea datelor, toate aceste drepturi fiind explicate, pe scurt, mai jos;
 3. Beneficiaza de dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul, fara ca acest fapt sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia, insa retragerea consimtantului echivaleaza cu imposibilitatea de inscriere in Campania promotionala sau cu imposibilitatea de a participa efectiv la Campania promotionala, dupa caz;
 4. Furnizarea de date cu carater personal efectuata in virtutea prezentei Campanii reprezinta o obligatie contractuala (contractul, in acest caz, fiind reprezentat de relatia dintre Organizator si participant ca urmare a inscrierii voluntare a acestuia in Campanie), participantul fiind obligat sa furnizeze datele personale intocmai pentru a putea participa la Campanie, dar si o obligatie legala, Organizatorul fiind obligat sa solicite date personale pentru a respecta obligatiile impuse de legislatie in vigoare (cum ar fi, dar fara a se limita la Codul Fiscal din 2015, Legea contabilitatii nr. 82/1991, O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata). In cazul nerespectarii acestor obligatii contractuale si legale, persoanele doritoare nu se vor putea inscrie in campanie, iar odata inscrise, nu vor putea fi incluse in tragerea la sorti si nu vor putea beneficia de premiile puse in joc, de asemenea, Organizatorul va spus sanctiunilor contraventionale si/sau penale;
 5. Au dreptul sa depuna plangere in fata Autoritatii Nationale Pentru Supravegherea si Protectia Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.S.C.P.).

12.11. Mai jos sunt descrise, pe scurt, drepturile pe care GDPR le confera persoanelor vizate:

 1. (1) Dreptul de acces la date: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Obtinerea confirmarii se face in baza unei cereri scrise, datate si semnate, adresate Operatorului, trimise la adresa acestuia mentionata la Sectiunea 1 din Regulamentul Oficial.

In cazul in care datele personale ale persoanei vizate sunt prelucrate de catre Operator, persoana vizata are acces la urmatoarele informatii:

(a)       scopurile prelucrării;

(b)       categoriile de date cu caracter personal vizate;

(c)       destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;

(d)       acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

(e)       existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;

(f)        dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;

(g)       în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora;

(h)       existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4) din GDPR, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

(2)   În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanțiile adecvate în temeiul articolului 46 din GDPR referitoare la transfer.

(3)   Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic și cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informațiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.

(4)   Dreptul de a obține o copie menționată la alineatul (3) din GDPR nu aduce atingere drepturilor și libertăților altora. – art. 15 GDPR

 1. Dreptul la rectificare : se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, de catre Operator a datelor cu caracter personal inexacte care o privesc pe persoana vizata, acesata avand dreptul de a obtine rectificarea datelor. – art. 16 GDPR
 2. Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") : dreptul de a solicita Operatorului stergerea datelor cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; retragerea consimtamantului si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; opunerea prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale. – art. 17 GDPR
 3. Dreptul la restrictionarea prelucrarii: poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite operatorului verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective. – art. 18 GDPR
 4. Obligatia de notificare privind rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal sau restrictionarea prelucrarii: Organizatorul comunica fiecarui destinatar caruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau stergere a datelor sau restrictionare a prelucrarii, daca acest lucru se dovedeste a fi posibil si daca nu presupune eforturi disproportionate. – art. 19 GDPR
 5. Dreptul la portabilitatea datelor: In cazul in care pe parcursul derularii campaniei si a efectelor acesteia Organizatorul se schimba, persoana vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc si pe care le-a transmis Organizatorului initial. Datele trebuie primite intr-un mod structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si are dreptul de a transmite aceste date noului Organizator, fara obstacole din partea Organizatorului initial. – art. 20 GDPR
 6. Dreptul de opozitie: In orice moment, persoana vizata are dreptul de a se opune, din motive legate de situatia speciala in care se afla, prelucrarii datelor care o privesc atunci cand prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de Operator (art. 6 alin. (1) lit. f din GDPR). Astfel, Operatorul nu mai prelucreaza datele cu caracter personal, cu exceptia cazului in care Operatorul demonstreaza ca are in continuare motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatatrea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment prelucrarii in acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv. – art. 21 GDPR

 1. Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri: Persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care o privesc sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Cele mentionare anterior nu se aplica daca prelucrarea automata este necesara incheierii sau executarii unui contract cu Organizatorul, daca Organizatorul are o autorizatie in acest sens si daca persoana vizata si-a dat consimtamantul in mod explicit – art. 22 GDPR

12.12. Toate drepturile enumerate mai sus se exercita prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul Organizatorului, mentionat in preambul, cat si la adresa de e-mail [email protected]  .

12.13. Orice persoana vizata are dreptul sa inainteze plangeri catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in cazul in care drepturile enumerate mai sus i-au fost incalcate sau a suferit vreun prejudiciu ca urmare a prelucrarii ilicite a datelor cu caracter personal.

12.14. Participantii la aceasta campanie declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament pe care si le-au insusit integral.

12.15. Campania poate inceta in cazul in care are loc o schimbare a cadrului legislativ care nu mai permite realizarea acesteia, ori in cazul unor modificari organizatorice care fac imposibila continuarea sa.

 

SECȚIUNEA 13. ÎNCETAREA/ ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI. FORȚA MAJORĂ

13.1. Campania poate înceta înainte de implinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment ce constituie fortă majoră*, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Campaniei.

13.2. Campania mai poate înceta înainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendată oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație și cu respectarea prevederilor Regulamentului.

*Forţă Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial și care împiedică partea sau părţile să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o învocă, pe durata de existenţă a cazului de Forţă Majoră, confirmat de Camera de Comerţ și industrie a României. În înțelesul prezentului Regulament, constituie cazuri de forţă majoră următoarele evenimente:

 1. a) erori în tipărirea materialelor promoționale;
 2. b) tentative de fraudă ale mecanismului Campaniei;
 3. c) orice reglementare care poate aparea ulterior întrării în vigoare a Regulamentului și care poate interzice sau modifica termenii acestuia;

Enumerarea de mai sus nu este limitativă, fiind utilizată numai în scop exemplificativ. Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului Oficial și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1082 şi 1083 Codul Civil. În cazul în care invocă forţa majoră, Organizatorul este obligat să comunice existenţa acestuia participanţilor la Campanie, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

 

SECȚIUNEA 14. CONTESTAȚII ȘI LITIGII

14.1. Participanții pot depune contestații în legătură cu desfășurarea Campaniei promoționale prin email la adresa [email protected], până la data de 09.01.2023 inclusiv. După această dată, nicio contestație nu va mai fi luată în considerare de către Organizator. Contestațiile vor fi soluționate în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii acestora și un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicată sau la adresa poștală comunicată de către acesta.

14.2. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanți, cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Campaniei, se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instantele judecătorești române competente.

 

SECTIUNEA 15.  EXEMPLARELE REGULAMENTULUI OFICIAL

15.1. Editat și autentificat la Birou Individual Notarial “Dănilă” cu sediul in Bucuresti, str.Washington nr.11A, parter, ap.1, sector 1, într-un singur exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial și 3 (trei) duplicare, din care 1 (un) exemplar rămâne în arhiva biroului notarial și 2 (două) exemplare s-au eliberat părții.

 

ORGANIZATOR,

BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT.

prin S.C GOLDFISH PROJECT S.R.L.,

reprezentată prin administratorul

DAVID ANAMARIA "

 

Restul dispozițiilor din Regulamentul campaniei promoționale rămân neschimbate.         

 

Prezentul act aditional a fost editat și autentificat la Birou Individual Notarial “Dănilă” cu sediul in Bucuresti, str.Washington nr.11A, parter, ap.1, sector 1, într-un singur exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial și 3 (trei) duplicare, din care 1 (un) exemplar rămâne în arhiva biroului notarial și 2 (două) exemplare s-au eliberat părții.

 

Organizator,

BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT.

prin S.C GOLDFISH PROJECT S.R.L.,

reprezentată prin împuternicit CUDERA ANNA-MARIA-GABRIELA (fostă CIRIȘANU)

Cumpără Online
Acum poți achiziționa online produsele Bonduelle dorite, cu livrare direct la tine acasă, pentru ca tu să-ți poți pregăti oricând preparatele preferate.